Asia ya'ia da'ö danö sabölö ebolo ba zi sagörö gulidanö. Ba nahia andre, toroi niha sato, ambö töra matonga moroi fa'oya niha fefu. Fa'ebolo nia ambö töra 44 zuta kilo ba ifasui ia Danö Eropa, Nasi Sebolo sotöi Hindia faoma Fasifi.

Asia ba gambara peta

Ola-olaSunting

Ola Asia-AfrikaSunting

Ola Asia-EropaSunting

Ola Asia-OseaniaSunting