Garagazi (Li Indonesia gergaji, Li Inggris saw) ya'ia da'ö fakake ni'oguna'ö ba wanaba botowa simane eu, lewuö, ue, si'öli ba tanöbö'önia. Garagazi sambua fakake zi lö tola lö'ö i'okhogö zi samösa niha sohalöŵö ba wotomo (Li Indonesia tukang bangunan, Li Inggris builder). Garagazi tefailo moroi ba zi'öli sabe'e ba sanifi, bawania lafowohawoha ba no mu'atarö'ö hulö ndrökhi. Garagazi andre oya ngawalönia,[1] so zadogodogo ba so janau, so zebolo ba so zise-ise, molo'ö famazökhi ba hadia gunania.

Garagazi Fanaba Geu

Ngawalö Garagazi bulö'ö

  • Garagazi Fanaba Geu, ya'ia da'ö wohawoha (Li Indonesia gerigi) mbawania falalaŵa tölu sagi (segitiga sama kaki) fagölö wa'alawa tanö-föna ba tanö-furi, fatete manö ba wofabaiho (Li Indonesia tekukan) mbohania simane: kabera, kambölö, kabera, kambölö... i'otarai mbörö irugi ba mbalönia.
  • Garagazi Fanila Geu, ya'ia da'ö wohawoha mbawania fefu manaere tanö-fona, ba wofabaiho mbohania fabö'ö ba garagazi fanaba geu, garagazi fanila geu andre ngenoli wamabaiho (tekukan) wohawohania ya'ia da'ö: kabera, adölö, kambölö, adölö, kabera, adölö, kambölö, adölö... i'otarai mbörö irugi ba mbalönia.
  • Garagazi Zi'öli, ya'ia da'ö te'öguna'ö ba wanaba zi'öli, wohawoha mbawania igide'ide ba manaere fefu tanö-fona, ba tehaogö ia moroi ba zi'öli sabe'e sibai, andrö wa tola itaba nawönia si'öli.
     
    Garagazi Zi'öli
  • Ba tanöbö'önia.


Umbu bulö'ö

  1. https://www.abundancethebook.com/macam-macam-gergaji/