Li Indonesia (Bahasa Indonesia) ya'ia da'ö li nihuhuosi ba danö Indonesia. Tobali ia li resmi ba da'ö. Sohuhuo li da'a i'otarai me tumbu ambö töra 42 zuta. Hiza i fa'oya sohuhuo li da'a fefu 260 zuta niha börö me fefu niha Indonesia lafaomaha ira Li da'a ba zikola ba lafake ia göi ba gödo wamareta.