Malaysia

Malaysia ya'ia daö sambua nöri si so ba gatumbukha raya danö Asia. Ina mbanua nia Kuala Lumpur, he wa'ai no oya halöwö famareta nilau moroi ba Putrajaya. Ono mbanua nia 60% niha Melayu, ba si töra Gehai awö niha India. Fazuzu ia ba nöri bö'ö simane Indonesia, Thailand, Brunei Darussalam faoma Nasi Sina Raya.