Sola ya’ia da’ö fangandrö khö ndrawa nifa’ema khö Allah (töi lowalangira), si to'ölö khöra ba ndrawa so khöra sola lima kali (5 x) lalau ero maökhö. Ba wamalua ya'ia , so goigoi sedöna mu’o’ö. Na so zi fasala, lö itema lowalangira wangandröra da'ö. Ero ero hari Zumaha göi lalau Sola Zumaha, ira matua fefu möi ira ba mosagi.