Tokyo ya'ia da'ö no sambua kota fondrege ebua ba Jepang ba no göi ibu kota negara.

Tokyo