Wada ya'ia da'ö nina mbanua Provinsi Sumatra Barat ba Indonesia. Soi sabölö oya ba nahia da'ö soi Minangkabau. Fa'oya nono mbnua nia ambö töra sazuta niha ba ndröfi si 2019.