Wikipedia:Desa ba Kabupaten Nias

NitöngöniSunting

 1. Oguna'ö gangolita andre (töi ba Li Niha) ba wanura töi desa bakha ba Wikipedia
 2. Na so dombua ma töra döi desa si fagölö:
  • töi andrö tobali nahia ba wanura oi döi desa andrö (ba Li Inggris disambiguation page), faigi duma-dumania desa Silimabanua.
  • ba zimanö töi desa tobali: töi desa, töi kecamatan. Duma-dumania: Silimabanua, Hiliduho. Silimabanua no töi desa, Hiliduho töi kecamatan.
 3. Itaria fabö'ö lala wanura töi desa ba Permendagri ba ba BPS. Lala nitöröda:
  • Oguna'ö döi ba Permendagri tobali dane-dane fatua lö la'atulö'ö tobali faudu ba Li Niha
  • Na (molo'ö famatimbada) so zifasala wanura ba Permendagri, ta'o'ö BPS.
  • Awena töi da'a tafaudugö ba Li Niha
 4. Asese lö fagölö (konsisten) Peremendagri/BPS ba wanura töi (nifasahe ma zui nifasafi). Itaria Silimabanua ba itaria gö Silima Banua. Börö da'ö:
  • Ta'o'ö lala wamasahe ma zui wamasafi Permendagri. Ba hiza
  • Heza lö fagölö (konsisten) Peremendagri ma zui BPS, mufasahe wanura töi desa andrö ba Li Niha (simane Silimabanua andrö yaŵa). Ba hiza
  • Mufasafi wanura töi desa ma kecamatan andrö na töinia no fangorudugö döi dombua mbanua. Duma-dumania: Kecamatan Luahagundre Maniamölö. Luahagundre tesura fasahe, ba hiza Luahagundre tefasafi moroi ba Maniamölö.
  • Heza tola, ta'odödögö wamasahe wanura töi mbanua.
 5. Tabel döi fefu desa ba Danö Niha, faigi ba gumbu tou.


Desa (Li Niha) Kecamatan (Li Niha) Desa (BPS) Desa (Permendagri) Kecamatan (Indonesia)
Balale Toba'a Kecamatan Bawölato Balale Toba'a Bawolato
Banua Sibohou Silima Ewali Kecamatan Bawölato Banua Sibohou Silima Ewali Bawolato
Botohaenga Kecamatan Bawölato Botohaenga Bawolato
Dahana, Bawölato Kecamatan Bawölato Dahana Bawolato
Gazamanu Kecamatan Bawölato Gazamanu Bawolato
Hili'alaŵa, Bawölato Kecamatan Bawölato Hilialawa Bawolato
Hilifaosi Kecamatan Bawölato Hilifaosi Bawolato
Hiliganoita Kecamatan Bawölato Hiliganoita Bawolato
Hilihao Cugala Kecamatan Bawölato Hilihao Cugala Bawolato
Hilihoru, Bawölato Kecamatan Bawölato Hilihoru Bawolato
Hiliwarökha Kecamatan Bawölato Hiliwarokha Bawolato
Hou Kecamatan Bawölato Hou Bawolato
Lagasimahe Kecamatan Bawölato Lagasimahe Bawolato
Orahili, Bawölato Kecamatan Bawölato Orahili Bawolato
Orahua Faondratö Kecamatan Bawölato Orahua Faondrato Bawolato
Orahua, Bawölato Kecamatan Bawölato Orahua Bawolato
Si'öfa'ewali Selatan Kecamatan Bawölato Siofaewali Selatan Bawolato
Si'öfabanua, Bawölato Kecamatan Bawölato Siofa Banua Bawolato
Sifaoro'asi Uluhou Kecamatan Bawölato Sifaoroasi Uluhou Bawolato
Sindrondro Kecamatan Bawölato Sindrondro Bawolato
Sisarahili Bawölato Kecamatan Bawölato Sisarahili Bawolato Bawolato
Sitölubanua, Bawölato Kecamatan Bawölato Sitolubanua Bawolato
Sohoya Kecamatan Bawölato Sohoya Bawolato
Tagaule Kecamatan Bawölato Tagaule Bawolato
Tolang Kecamatan Bawölato Tolang Bawolato
Balöhili Botomuzöi Kecamatan Botomuzöi Balohili Botomuzoi Botomuzoi
Banua Sibohou Botomuzöi Kecamatan Botomuzöi Banua Sibohou Botomuzoi Botomuzoi
Fulölö Botomuzöi Kecamatan Botomuzöi Fulolo Botomuzoi Botomuzoi
Hiligodu Botomuzöi Kecamatan Botomuzöi Hiligadu Botomuzoi Hiligodu Botomuzöi Botomuzoi
Hilihambaŵa Botomuzöi Kecamatan Botomuzöi Hilihambawa Botomuzoi Botomuzoi
Hilimböwö Botomuzöi Kecamatan Botomuzöi Hilimbowo Botomuzoi Botomuzoi
Hiliwa'ele I Kecamatan Botomuzöi Hiliwaele I Botomuzoi
Hiliwa'ele II Kecamatan Botomuzöi Hiliwaele II Botomuzoi
Lasara Botomuzöi Kecamatan Botomuzöi Lasara Botomuzoi Botomuzoi
Lölö'ana'a, Botomuzöi Kecamatan Botomuzöi Loloanaa Loloana'a Botomuzoi
Mohili Berua Botomuzöi Kecamatan Botomuzöi Mohili Berua Botomuzoi Botomuzoi
Olanöri, Botomuzöi Kecamatan Botomuzöi Olanori Ola Nori Botomuzoi
Ononamölö Talafu Kecamatan Botomuzöi Ononamolo Talafu Botomuzoi
Simanaere Botomuzöi Kecamatan Botomuzöi Simanaere Botomuzoi Botomuzoi
Sisobahili Dola Kecamatan Botomuzöi Sisobahili Dola Botomuzoi
Talafu Kecamatan Botomuzöi Talafu Botomuzoi
Tetehösi Botomuzöi Kecamatan Botomuzöi Tetehosi Botomuzoi Botomuzoi
Tuhegafoa I Kecamatan Botomuzöi Tuhegafoa I Botomuzoi
Akhelauwe Kecamatan Gidö Akhelaume Akhelauwe Gido
Hili'otalua, Gidö Kecamatan Gidö Hiliotalua Gido
Hilisebua Kecamatan Gidö Hilisebua Gido
Hiliweto Gidö Kecamatan Gidö Hiliweto Gido Gido
Hilizoi Kecamatan Gidö Hilizoi Gido
Ladea Kecamatan Gidö Ladea Gido
Ladea Orahua Kecamatan Gidö Ladea Orahua Gido
Lahemo Kecamatan Gidö Lahemo Gido
Lasara Idanöi Kecamatan Gidö Lasara Idanoi Lazara Idanoi Gido
Lasela Kecamatan Gidö Lasela Gido
Lölö'ana'a Gidö Kecamatan Gidö Loloanaa Gido Loloana'a Gido Gido
Lölözasai Kecamatan Gidö Lolozasai Gido
Nifolo'ö Lauru Kecamatan Gidö Nifoloo Lauru Gido
Ölindrawa Sisarahili Kecamatan Gidö Olindrawa Sisarahili Gido
Saewe, Gidö Kecamatan Gidö Saewe Soewe Gido
Sirete Kecamatan Gidö Sirete Gido
Sisobahili, Gidö Kecamatan Gidö Sisobahili Gido
Sömi Kecamatan Gidö Somi Gido
Sömi Botogo'o Kecamatan Gidö Somi Botogoo Gido
Tulumbaho Salo'o Kecamatan Gidö Tulumbaho Saloo Tulumbaho Salo'o Gido
Umbu Kecamatan Gidö Umbu Gido
Dima Kecamatan Hiliduho Dima Hiliduho
Fadoro Lauru Kecamatan Hiliduho Fadoro Lauru Hiliduho
Hiliduho Kecamatan Hiliduho Hiliduho Hiliduho
Hiligodu Tanöse'ö Kecamatan Hiliduho Hiligodu Tanoseo Hiliduho
Lasara Tanöse'ö Kecamatan Hiliduho Lasara Tanoseo Lasara Tanose'o Hiliduho
Mazingö Tanöse'ö Kecamatan Hiliduho Mazingo Tanoseo Mazingö Tanose'o Hiliduho
Ombölata Salo'o Kecamatan Hiliduho Ombolata Saloo Ombolata Salo'o Hiliduho
Ombölata Sisarahili Kecamatan Hiliduho Ombolata Sisarahili Hiliduho
Ononamölö I Botomuzöi Kecamatan Hiliduho Ononamolo I Botomuzoi Ononamolo I Bot Hiliduho
Onowaembo Hiligara Kecamatan Hiliduho Onowaembo Hiligara Hiliduho
Onozitoli Dulu Kecamatan Hiliduho Onozitoli Dulu Hiliduho
Silimabanua, Hiliduho Kecamatan Hiliduho Silimabanua Hiliduho
Sinarikhi Kecamatan Hiliduho Sinarikhi Hiliduho
Sisobahili I Tanöse'ö Kecamatan Hiliduho Sisobahili I Tanoseo Hiliduho
Sisobalauru Kecamatan Hiliduho Sisobalauru Hiliduho
Tuhegafoa II Kecamatan Hiliduho Tuhegafoa II Hiliduho
Awela Kecamatan Hiliserangkai Awela Hiliserangkai
Dahadanö Botombawö Kecamatan Hiliserangkai Dahadano Botombawo Hiliserangkai
Ehosakhozi, Hiliserangkai Kecamatan Hiliserangkai Ehosakhozi Hiliserangkai
Fadoro Hunogöa Kecamatan Hiliserangkai Fadoro Honogoa Fadoro Hunogoa Hiliserangkai
Fadoro Lalai Kecamatan Hiliserangkai Fadoro Lalai Hiliserangkai
Fulölö Lalai Kecamatan Hiliserangkai Fulolo Lalai Hiliserangkai
Hilizia Lauru Kecamatan Hiliserangkai Hilizia Lauru Hiliserangkai
Lalai I/II Kecamatan Hiliserangkai Lalai I/II Hiliserangkai
Lawa-lawa Kecamatan Hiliserangkai Lawa Lawa Lawa-Lawa Hiliserangkai
Lölöfaoso Lalai Kecamatan Hiliserangkai Lolofaoso Lalai Hiliserangkai
Lölöfaoso, Hiliserangkai Kecamatan Hiliserangkai Lolofaoso Hiliserangkai
Lölöwua Kecamatan Hiliserangkai Lolowua Hiliserangkai
Lölöwua Hiliwarasi Kecamatan Hiliserangkai Lolowua Hiliwarasi Hiliserangkai
Onombongi Kecamatan Hiliserangkai Onombongi Hiliserangkai
Orahili Idanoi Kecamatan Hiliserangkai Orahili Idanoi Hiliserangkai
Ahedanö Kecamatan Idanögawo Ahedano Idanögawo
Aŵöni La'usö Kecamatan Idanögawo Awoni Lauso Idanögawo
Baruzö, Idanögawo Kecamatan Idanögawo Baruzo Idanögawo
Bio'uti Kecamatan Idanögawo Biouti Idanögawo
Bio'uti Timur Kecamatan Idanögawo Biouti Timur Idanögawo
Bobozi'öli Lölö'ana'a Kecamatan Idanögawo Bobozioli Loloana'a Idanögawo
Bozihöna Kecamatan Idanögawo Bozihona Idanögawo
Hili'adulo Kecamatan Idanögawo Hili'adulo Idanögawo
Hili'onozega Kecamatan Idanögawo Hilionozega Idanögawo
Hiligogowaya Maliŵa'a Kecamatan Idanögawo Hiligogowaya Maliwa'a Idanögawo
Hililawae Kecamatan Idanögawo Hililawae Idanögawo
Hilimo'asio Kecamatan Idanögawo Hilimoasio Idanögawo
Hilimo'asio Dua Kecamatan Idanögawo Hilimoasio Dua Idanögawo
Hilina'a Tafuö Kecamatan Idanögawo Hilina'a Tafuo Idanögawo
Laira Kecamatan Idanögawo Laira Idanögawo
Laowö Hilimbaruzö Kecamatan Idanögawo Laowo Hilimbaruzo Idanögawo
Maliŵa'a Kecamatan Idanögawo Maliwa'a Idanögawo
Mondrali Kecamatan Idanögawo Mondrali Idanögawo
Oladanö, Idanögawo Kecamatan Idanögawo Oladano Idanögawo
Orahili Zuzundrao Kecamatan Idanögawo Orahili Zuzundrao Idanögawo
Otalua Kecamatan Idanögawo Otalua Idanögawo
Saiwahili Hili'adulo Kecamatan Idanögawo Saiwahili Hili'adulo Idanögawo
Sandruta Kecamatan Idanögawo Sandruta Idanögawo
Sisobahili Iraonohura Kecamatan Idanögawo Sisobahili Iraonohura Idanögawo
Tetegeona'ai Kecamatan Idanögawo Tetegeonaai Idanögawo
Tetehösi, Idanögawo Kecamatan Idanögawo Tetehosi Idanögawo
Tiga Serangkai Maliŵa'a Kecamatan Idanögawo Tiga Serangkai Maliwa'a Tiga Serangkai Maliwa'a Idanögawo
Tuhewaebu Kecamatan Idanögawo Tuhewaebu Idanögawo
Atualuo Kecamatan Ma'u Atualuo Ma'u
Balödanö, Ma'u Kecamatan Ma'u Balodano Ma'u
Dekha Kecamatan Ma'u Dekha Ma'u
Lasara Siŵalubanua Kecamatan Ma'u Lasara Siwalubanua Ma'u
Leŵa-leŵa, Ma'u Kecamatan Ma'u Lewa-lewa Lewa Lewa Ma'u
Lewuöguru II Kecamatan Ma'u Lewoaguru II Lewuoguru II Ma'u
Sihare'ö III Bawösalo'o Berua Kecamatan Ma'u Sihareo III Bawosaloo Berua Sihare'o III Bawosalo'o Berua Ma'u
Sihare'ö III Hilibadalu Kecamatan Ma'u Sihareo III Hilibadalu Sihare'o III Hilibadalu Ma'u
Sihare'ö III Kecamatan Ma'u Sihareo III Sihare'o III Ma'u
Sisarahilima'u Kecamatan Ma'u Sisarahili Ma'u Sisarahilima'u Ma'u
Tuhemberua, Ma'u Kecamatan Ma'u Tuhemberua Ma'u
Baruzö, Sogae'adu Kecamatan Sogae'adu Baruzo Sogaeadu
Hilibadalu, Sogae'adu Kecamatan Sogae'adu Hilibadalu Sogaeadu
Hilimbana Kecamatan Sogae'adu Hilimbana Sogaeadu
La'uri Kecamatan Sogae'adu Lauri Sogaeadu
Saetagaramba Kecamatan Sogae'adu Saetagaramba Sogaeadu
Sihare'ö Sogae'adu Kecamatan Sogae'adu Sihareo Sogaeadu Sogaeadu
Sisarahili Sogae'adu Kecamatan Sogae'adu Sisarahili Sogae'adu Sogaeadu
Sogae'adu Kecamatan Sogae'adu Sogaeadu Sogaeadu
Tuhembuasi Kecamatan Sogae'adu Tuhembuasi Sogaeadu
Tulumbaho Kecamatan Sogae'adu Tulumbaho Sogaeadu
We'a-we'a Kecamatan Sogae'adu Wea-wea Sogaeadu
Hilibörödanö Kecamatan Somölö-mölö Hilimborodano Hilibörödanö Somolo-molo
Hiligodu Somölö-mölö Kecamatan Somölö-mölö Hiligodu Somolo-Molo Somolo-molo
Huno Kecamatan Somölö-mölö Huno Somolo-molo
I'odanö Kecamatan Somölö-mölö Iodano I'odanö Somolo-molo
Lewuöguru I Kecamatan Somölö-mölö Lewuoguru I Somolo-molo
Lewuömbanua Kecamatan Somölö-mölö Lewuombanua Somolo-molo
Sifaoro'asi, Somölö-mölö Kecamatan Somölö-mölö Sifaoroasi Sifaoro Asi Somolo-molo
Sisaratandraŵa Kecamatan Somölö-mölö Sisaratandrawa Somolo-molo
Sisobawino I Kecamatan Somölö-mölö Sisobawino I Somolo-molo
So'ewali Kecamatan Somölö-mölö Soewali Somolo-molo
Somölö-mölö Kecamatan Somölö-mölö Somolo Molo Somolo-molo
Fahandrona Kecamatan Ulugawo Fahandrona Ulugawo
Fatödanö Kecamatan Ulugawo Fatodano Ulugawo
Hilibadalu, Ulugawo Kecamatan Ulugawo Hilibadalu Ulugawo
Hiligafoa, Ulugawo Kecamatan Ulugawo Hiligafoa Ulugawo
Hilimböwö, Ulugawo Kecamatan Ulugawo Hilimbowo Ulugawo
Hiliwetogela Kecamatan Ulugawo Hiliwetogela Ulugawo
Holi, Ulugawo Kecamatan Ulugawo Holi Ulugawo
Lawa-lawaluo, Ulugawo Kecamatan Ulugawo Lawa-lawa Luo Lawalawa Luo Ulugawo
Mohili, Ulugawo Kecamatan Ulugawo Mohili Ulugawo
Onodalinga Kecamatan Ulugawo Onodalinga Ulugawo
Orahili, Ulugawo Kecamatan Ulugawo Orahili Ulugawo
Sifaoroasi Ulugawo Kecamatan Ulugawo Sifaoroasi Ulugawo Sifaoro'asi Ulu Gawo Ulugawo
Sisarahili Soroma'asi Kecamatan Ulugawo Sisarahili Soroma'asi Ulugawo
Sisobahili Ulugawo Kecamatan Ulugawo Sisobahili Ulugawo Sisobahili Ulu Gawo UlugawoUmbuSunting

Khai-khai baeroSunting