Wikipedia:Desa ba Kabupaten Nias Selatan

NitöngöniSunting

 1. Oguna'ö gangolita andre (töi ba Li Niha) ba wanura töi desa bakha ba Wikipedia
 2. Na so dombua ma töra döi desa si fagölö:
  • töi andrö tobali nahia ba wanura oi döi desa andrö, faigi duma-dumania desa Silimabanua.
  • töi desa tobali: töi desa, töi kecamatan. Duma-dumania: Silimabanua, Hiliduho. Silimabanua no töi desa, Hiliduho töi kecamatan.
 3. Itaria fabö'ö lala wanura töi desa ba Permendagri ba ba BPS. Lala nitöröda:
  • Oguna'ö döi ba Permendagri tobali dane-dane fatua lö la'atulö'ö tobali faudu ba Li Niha
  • Na (molo'ö famatimbada) so zifasala wanura ba Permendagri, ta'o'ö BPS.
  • Awena töi da'a tafaudugö ba Li Niha
 4. Asese lö fagölö (konsisten) Peremendagri/BPS ba wanura töi (nifasahe ma zui nifasafi). Itaria Silimabanua ba itaria gö Silima Banua. Börö da'ö:
  • Ta'o'ö lala wamasahe ma zui wamasafi Permendagri. Ba hiza
  • Heza lö fagölö (konsisten) Peremendagri ma zui BPS, mufasahe wanura töi desa andrö ba Li Niha (simane Silimabanua andrö yaŵa). Ba hiza
  • Mufasafi wanura töi desa ma kecamatan andrö na töinia no fangorudugö döi dombua mbanua. Duma-dumania: Kecamatan Luahagundre Maniamölö. Luahagundre tesura fasahe, ba hiza Luahagundre tefasafi moroi ba Maniamölö.
  • Heza tola, ta'odödögö wamasahe wanura töi mbanua.


Kode Desa (Nias) Desa (Kemendagri) Kecamatan (Nias) Kecamatan (Kemendagri) Kabupaten
12.14.07.2030 Amandraya, Amandraya Amandraya Amandraya Amandraya Nias Selatan
12.14.07.2029 Boholu Boholu Amandraya Amandraya Nias Selatan
12.14.07.2014 Hilifadölö, Amandraya Hilifadolo Amandraya Amandraya Nias Selatan
12.14.07.2005 Hilihöru, Amandraya Hilihoru Amandraya Amandraya Nias Selatan
12.14.07.2028 Hilimaera, Amandraya Hilimaera Amandraya Amandraya Nias Selatan
12.14.07.2009 Hilimböwö, Amandraya Hilimbowo Amandraya Amandraya Nias Selatan
12.14.07.2006 Hilimbulaŵa Hilimbulawa Amandraya Amandraya Nias Selatan
12.14.07.2027 Hilindraso Hilindraso Amandraya Amandraya Nias Selatan
12.14.07.2024 Hilisalo'o, Amandraya Hilisalo'o Amandraya Amandraya Nias Selatan
12.14.07.2023 Lölö'abölö Loloabolo Amandraya Amandraya Nias Selatan
12.14.07.2013 Lölömoyo, Amandraya Lolomoyo Amandraya Amandraya Nias Selatan
12.14.07.2012 Lölözaria Lolozaria Amandraya Amandraya Nias Selatan
12.14.07.2011 Mohili, Amandraya Mohili Amandraya Amandraya Nias Selatan
12.14.07.2015 Orahili'eho, Amandraya Orahili Eho Amandraya Amandraya Nias Selatan
12.14.07.2004 Sifaoro'asi, Amandraya Sifaoroasi Amandraya Amandraya Nias Selatan
12.14.07.2031 Sinar'ino'o Sinar Ino'o Amandraya Amandraya Nias Selatan
12.14.07.2026 Sirofi Sirofi Amandraya Amandraya Nias Selatan
12.14.07.2016 Sisobahili, Amandraya Sisobahili Amandraya Amandraya Nias Selatan
12.14.07.2008 Tu'indrao Tuindrao Amandraya Amandraya Nias Selatan
12.14.07.2032 Tu'indrao I Tuindrao I Amandraya Amandraya Nias Selatan
12.14.07.2033 Tuhemberua Amandraya Tuhemberua Amandraya Amandraya Amandraya Nias Selatan
12.14.15.2005 Aramö Aramo Aramö Aramo Nias Selatan
12.14.15.2018 Bagoa Bagoa Aramö Aramo Nias Selatan
12.14.15.2012 Balöhao Balohao Aramö Aramo Nias Selatan
12.14.15.2009 Daodao Dao-dao Aramö Aramo Nias Selatan
12.14.15.2016 Hili'adölöŵa Hiliadolowa Aramö Aramo Nias Selatan
12.14.15.2004 Hili'amauzula Hiliamauzula Aramö Aramo Nias Selatan
12.14.15.2002 Hili'orudua, Aramö Hiliorudua Aramö Aramo Nias Selatan
12.14.15.2007 Hilifadölö, Aramö Hilifadolo Aramö Aramo Nias Selatan
12.14.15.2013 Hiligafoa, Aramö Hiligafoa Aramö Aramo Nias Selatan
12.14.15.2017 Hiligumbu Hiligumbu Aramö Aramo Nias Selatan
12.14.15.2010 Hilimagiao Hilimagiao Aramö Aramo Nias Selatan
12.14.15.2014 Hilimböwö, Aramö Hilimbowo Aramö Aramo Nias Selatan
12.14.15.2015 Hilimezaya Hilimezaya Aramö Aramo Nias Selatan
12.14.15.2011 Hilisaŵatö Hilisawato Aramö Aramo Nias Selatan
12.14.15.2001 Hilitotaö Hilitotao Aramö Aramo Nias Selatan
12.14.15.2008 Hume Hume Aramö Aramo Nias Selatan
12.14.15.2006 Sikhörilafau Sikhorilafau Aramö Aramo Nias Selatan
12.14.15.2003 Sisobamböwö, Aramö Sisobambowo Aramö Aramo Nias Selatan
12.14.27.2002 Balöhili Gomo Balohili Gomo Börönadu Boronadu Nias Selatan
12.14.27.2003 Bohalu Bohalu Börönadu Boronadu Nias Selatan
12.14.27.2009 Leŵaleŵa, Börönadu Lewa-lewa Börönadu Boronadu Nias Selatan
12.14.27.2004 Orsedes Orsedes Börönadu Boronadu Nias Selatan
12.14.27.2008 Perjuangan Perjuangan Börönadu Boronadu Nias Selatan
12.14.27.2001 Sifalagö Gomo Sifalago Gomo Börönadu Boronadu Nias Selatan
12.14.27.2006 Siholi Siholi Börönadu Boronadu Nias Selatan
12.14.27.2005 Sinarhelaowo Sinar Helaowo Börönadu Boronadu Nias Selatan
12.14.27.2010 Siraha Siraha Börönadu Boronadu Nias Selatan
12.14.27.2007 Tuhegafoa, Börönadu Tuhegafoa Börönadu Boronadu Nias Selatan
12.14.18.2015 Bawöfanayama Bawofanayama Fanayama Fanayama Nias Selatan
12.14.18.2001 Bawömataluo Bawomataluo Fanayama Fanayama Nias Selatan
12.14.18.2003 Bawönahönö Bawonahono Fanayama Fanayama Nias Selatan
12.14.18.2023 Etebatu Ete Batu Fanayama Fanayama Nias Selatan
12.14.18.2012 Hili'ofönaluo Hiliofonaluo Fanayama Fanayama Nias Selatan
12.14.18.2021 Hilifarökhalaŵa Hilifarokha Lawa Fanayama Fanayama Nias Selatan
12.14.18.2017 Hilikaramaha Hilikara Maha Fanayama Fanayama Nias Selatan
12.14.18.2007 Hilinawalöfau Hilinawalo Fau Fanayama Fanayama Nias Selatan
12.14.18.2018 Hilisalaŵa Hilisalawa Fanayama Fanayama Nias Selatan
12.14.18.2011 Hilizihönö Hilizihono Fanayama Fanayama Nias Selatan
12.14.18.2008 Lahusafau Lahusa Fau Fanayama Fanayama Nias Selatan
12.14.18.2006 Onohondrö Onohondro Fanayama Fanayama Nias Selatan
12.14.18.2022 Orahili'eho, Fanayama Eho Orahili Fanayama Fanayama Nias Selatan
12.14.18.2002 Orahilifau Orahili Fau Fanayama Fanayama Nias Selatan
12.14.18.2019 Orahiligitö Hiligitö Fanayama Fanayama Nias Selatan
12.14.18.2020 Siliwulaŵa Siliwulawa Fanayama Fanayama Nias Selatan
12.14.18.2005 Siwalaŵa Siwalawa Fanayama Fanayama Nias Selatan
12.14.02.2005 Dolidoli Idanötae Doli-doli Idanotae Gomo Gomo Nias Selatan
12.14.02.2042 Gununggabungan Gunung Gabungan Gomo Gomo Nias Selatan
12.14.02.2007 Hili'ana'a Gomo Hiliana'a Gomo Gomo Gomo Nias Selatan
12.14.02.2015 Lawalawaluo Gomo Lawa-lawa Luo Gomo Gomo Gomo Nias Selatan
12.14.02.2017 Lölösöni Lolosoni Gomo Gomo Nias Selatan
12.14.02.2023 Orahili Gomo Orahili Gomo Gomo Gomo Nias Selatan
12.14.02.2041 Orahili Sibohou Orahili Sibohou Gomo Gomo Nias Selatan
12.14.02.2024 Sifaoro'asi Gomo Sifaoro'asi Gomo Gomo Gomo Nias Selatan
12.14.02.2040 Sukamaju Mohili Suka Maju Mohili Gomo Gomo Nias Selatan
12.14.02.2035 Tanöniko'o Tanoniko'o Gomo Gomo Nias Selatan
12.14.02.2043 Umbu'orahua Umbu Orahua Gomo Gomo Nias Selatan
12.14.04.2022 Baruyusibohou Baruyu Sibohou Hibala Hibala Nias Selatan
12.14.04.2027 Bawö'otani'ö Omega Omega Hibala Hibala Nias Selatan
12.14.04.2006 Bawönifaoso, Hibala Bawonifaoso Hibala Hibala Nias Selatan
12.14.04.2001 Duru Duru Hibala Hibala Nias Selatan
12.14.04.2004 Eho Eho Hibala Hibala Nias Selatan
12.14.04.2007 Hili'anombasela Hilianombasela Hibala Hibala Nias Selatan
12.14.04.2003 Hili'oroma'ö Hilioromao Hibala Hibala Nias Selatan
12.14.04.2009 Hili'oruduatebolo Hiliorudua Tebolo Hibala Hibala Nias Selatan
12.14.04.2025 Hilikana Hilikana Hibala Hibala Nias Selatan
12.14.04.2026 Hilinifaese Hilinifaese Hibala Hibala Nias Selatan
12.14.04.2008 Lumbuimelayu Lumbui Melayu Hibala Hibala Nias Selatan
12.14.04.2021 Lumbuinias Lumbui Nias Hibala Hibala Nias Selatan
12.14.04.2023 Sepakat Sepakat Hibala Hibala Nias Selatan
12.14.04.2005 Sialema Sialema Hibala Hibala Nias Selatan
12.14.04.2024 Tanömokinu Tano Mokinu Hibala Hibala Nias Selatan
12.14.04.2010 Tebolomelayu Tebolo Melayu Hibala Hibala Nias Selatan
12.14.04.2002 Tuwaso Tuwaso Hibala Hibala Nias Selatan
12.14.11.2003 Bawösalo'o Daodao Bawosalo'o Dao-dao Hilimegai Hilimegai Nias Selatan
12.14.11.2008 Daodaosowo Dao-dao Sowo Hilimegai Hilimegai Nias Selatan
12.14.11.2009 Hili'adulo, Hilimegai Hiliadulo Hilimegai Hilimegai Nias Selatan
12.14.11.2007 Hilito'ese Hilitoese Hilimegai Hilimegai Nias Selatan
12.14.11.2002 Soledua Soledua Hilimegai Hilimegai Nias Selatan
12.14.11.2010 Soledua I Soledua I Hilimegai Hilimegai Nias Selatan
12.14.11.2011 Soledua II Soledua II Hilimegai Hilimegai Nias Selatan
12.14.11.2001 Tögizita Togizita Hilimegai Hilimegai Nias Selatan
12.14.11.2005 Tögizita I Togizita I Hilimegai Hilimegai Nias Selatan
12.14.11.2004 Tuho'öwö, Hilimegai Tuho'owo Hilimegai Hilimegai Nias Selatan
12.14.23.2007 Anaoma, Hilisalaŵa'ahe Anaoma Hilisalaŵa'ahe Hilisalawa'ahe Nias Selatan
12.14.23.2008 Beruasiwalaŵa Berua Siwalawa Hilisalaŵa'ahe Hilisalawa'ahe Nias Selatan
12.14.23.2011 Bukitburasi Bukit Burasi Hilisalaŵa'ahe Hilisalawa'ahe Nias Selatan
12.14.23.2002 Hili'adulo, Hilisalaŵa'ahe Hiliadulo Hilisalaŵa'ahe Hilisalawa'ahe Nias Selatan
12.14.23.2010 Hiligodu, Hilisalaŵa'ahe Hiligodu Hilisalaŵa'ahe Hilisalawa'ahe Nias Selatan
12.14.23.2001 Maluo Maluo Hilisalaŵa'ahe Hilisalawa'ahe Nias Selatan
12.14.23.2005 Manawadanö Manawadano Hilisalaŵa'ahe Hilisalawa'ahe Nias Selatan
12.14.23.2004 Sisobahilisiwalaŵa Sisobahili Siwalawa Hilisalaŵa'ahe Hilisalawa'ahe Nias Selatan
12.14.23.2006 Taliö Talio Hilisalaŵa'ahe Hilisalawa'ahe Nias Selatan
12.14.23.2003 Umbu'asi Umbuasi Hilisalaŵa'ahe Hilisalawa'ahe Nias Selatan
12.14.23.2009 Umbu'asibarat Umbuasi Barat Hilisalaŵa'ahe Hilisalawa'ahe Nias Selatan
12.14.20.2002 Bawöhösifadoro Bawohosi Huruna Huruna Nias Selatan
12.14.20.2001 Ehosakhozi, Huruna Ehosakhozi Huruna Huruna Nias Selatan
12.14.20.2012 Fadoro Tuhemberua Fadoro Tuhemberua Huruna Huruna Nias Selatan
12.14.20.2009 Hili'usö, Huruna Hiliuso Huruna Huruna Nias Selatan
12.14.20.2013 Hilifalawu, Huruna Hilifalawu Huruna Huruna Nias Selatan
12.14.20.2016 Hilimanawa Hilimanawa Huruna Huruna Nias Selatan
12.14.20.2003 Hilizoliga Hilizoliga Huruna Huruna Nias Selatan
12.14.20.2007 Lalimanawa Lalimanawa Huruna Huruna Nias Selatan
12.14.20.2014 Luahamofakhe Luahamofakhe Huruna Huruna Nias Selatan
12.14.20.2017 Mombaŵa Oladanö Mombawa Oladano Huruna Huruna Nias Selatan
12.14.20.2004 Olayama, Huruna Olayama Huruna Huruna Nias Selatan
12.14.20.2006 Sifalagö, Huruna Sifalago Huruna Huruna Nias Selatan
12.14.20.2015 Sifaoro'asi Huruna Sifaoroasi Huruna Huruna Huruna Nias Selatan
12.14.20.2005 Sifaoro'asi, Huruna Sifaoroasi Huruna Huruna Nias Selatan
12.14.20.2010 Sisarahili Huruna Sisarahili Huruna Huruna Huruna Nias Selatan
12.14.20.2011 Tareŵe Tarewe Huruna Huruna Nias Selatan
12.14.20.2008 Tundrumbaho Tundrumbaho Huruna Huruna Nias Selatan
12.14.35.2007 Aŵöni Awoni Idanötae Idanotae Nias Selatan
12.14.35.2009 Balömbaruzö Orahua Balombaruzo Orahua Idanötae Idanotae Nias Selatan
12.14.35.2012 Buhaŵa Buhawa Idanötae Idanotae Nias Selatan
12.14.35.2010 Harefa Orahua Harefa Orahua Idanötae Idanotae Nias Selatan
12.14.35.2011 Hiligabungan Hiligabungan Idanötae Idanotae Nias Selatan
12.14.35.2004 Hilimböwö Idanötae Hilimbowo Idanotae Idanötae Idanotae Nias Selatan
12.14.35.2008 Hilisalo'o, Idanötae Hilisalo'o Idanötae Idanotae Nias Selatan
12.14.35.2002 Hiliserangkai, Idanötae Hiliserangkai Idanötae Idanotae Nias Selatan
12.14.35.2001 Lahusa Idanötae Lahusa Idanotae Idanötae Idanotae Nias Selatan
12.14.35.2003 Orahua, Idanötae Orahua Idanötae Idanotae Nias Selatan
12.14.35.2005 Sirahia Sirahia Idanötae Idanotae Nias Selatan
12.14.35.2006 Umbu Idanötae Umbu Idanotae Idanötae Idanotae Nias Selatan
12.14.03.2037 Angorudua Balaekha Angorudua Balaekha Lahusa Lahusa Nias Selatan
12.14.03.2003 Bawö'otalua Bawo'otalua Lahusa Lahusa Nias Selatan
12.14.03.2001 Bawölato, Lahusa Bawolato Lahusa Lahusa Nias Selatan
12.14.03.2002 Bawözihönö Bawozihono Lahusa Lahusa Nias Selatan
12.14.03.2004 Golambanua I Golambanua I Lahusa Lahusa Nias Selatan
12.14.03.2017 Harenoro Harenoro Lahusa Lahusa Nias Selatan
12.14.03.2024 Hili'abolata Hiliabotola Lahusa Lahusa Nias Selatan
12.14.03.2027 Hili'orudua, Lahusa Hiliorudua Lahusa Lahusa Nias Selatan
12.14.03.2025 Hiligambukha Hiligambukha Lahusa Lahusa Nias Selatan
12.14.03.2038 Hilinawalö Balaekha Hilinawalo Balaekha Lahusa Lahusa Nias Selatan
12.14.03.2007 Hilisimaetanö Balaekha Hilisimaetanö Balaekha Lahusa Lahusa Nias Selatan
12.14.03.2041 Hiliwatema Hiliwatema Lahusa Lahusa Nias Selatan
12.14.03.2032 Hilizomböi Hilizomboi Lahusa Lahusa Nias Selatan
12.14.03.2040 Lahusa I Lahusa I Lahusa Lahusa Nias Selatan
12.14.03.2009 Lahusa, Lahusa Lahusa Lahusa Lahusa Nias Selatan
12.14.03.2042 Mogae Mogae Lahusa Lahusa Nias Selatan
12.14.03.2036 Oikhöda Balaekha Oikhöda Balaekha Lahusa Lahusa Nias Selatan
12.14.03.2016 Orahili Balaekha Orahili Balaekha Lahusa Lahusa Nias Selatan
12.14.03.2018 Sarahililaza Sarahililaza Lahusa Lahusa Nias Selatan
12.14.03.2043 Sinarbaho Sinar Baho Lahusa Lahusa Nias Selatan
12.14.03.2026 Sinarbaru Darodaro Sinar Baru Darodaro Lahusa Lahusa Nias Selatan
12.14.03.2039 Sobawagöli Sobawagoli Lahusa Lahusa Nias Selatan
12.14.03.2014 Tetezöu Tetezou Lahusa Lahusa Nias Selatan
12.14.01.2026 Botohilindruria Botohilindruria Lölömatua Lolomatua Nias Selatan
12.14.01.2027 Caritas Sogawunasi Caritas Sogawunasi Lölömatua Lolomatua Nias Selatan
12.14.01.2023 Ewo Ewo Lölömatua Lolomatua Nias Selatan
12.14.01.2005 Hili'otalua, Lölömatua Hiliotalua Lölömatua Lolomatua Nias Selatan
12.14.01.2029 Hilifaondratö Hilifaondrato Lölömatua Lolomatua Nias Selatan
12.14.01.2002 Hilisangowöla, Lölömatua Hilisangowola Lölömatua Lolomatua Nias Selatan
12.14.01.2024 Ko'olötanö Ko'olotano Lölömatua Lolomatua Nias Selatan
12.14.01.2003 Koendrafö Koendrafo Lölömatua Lolomatua Nias Selatan
12.14.01.2008 Lawalawaluo, Lölömatua Lawa-lawa Luo Lölömatua Lolomatua Nias Selatan
12.14.01.2028 Orudua Lawalawaluo Orudua Lawa-lawa Luo Lölömatua Lolomatua Nias Selatan
12.14.01.2017 Tesikhöri Tesikhori Lölömatua Lolomatua Nias Selatan
12.14.01.2016 Tuhemberua, Lölömatua Tuhemberua Lölömatua Lolomatua Nias Selatan
12.14.01.2021 Tumari Tumari Lölömatua Lolomatua Nias Selatan
12.14.08.2001 Amuri Amuri Lölöwa'u Lolowa'u Nias Selatan
12.14.08.2004 Bawösalo'o Siwalaŵa Bawosalo'o Siwalawa Lölöwa'u Lolowa'u Nias Selatan
12.14.08.2033 Botohili Botohili Lölöwa'u Lolowa'u Nias Selatan
12.14.08.2009 Hilifadölö, Lölöwa'u Hilifadolo Lölöwa'u Lolowa'u Nias Selatan
12.14.08.2035 Hilikara, Lölöwa'u Hilikara Lölöwa'u Lolowa'u Nias Selatan
12.14.08.2047 Hilimböwö Siwalaŵa Hilimbowo Siwalawa Lölöwa'u Lolowa'u Nias Selatan
12.14.08.2014 Lölöfaoso, Lölöwa'u Lolofaoso Lölöwa'u Lolowa'u Nias Selatan
12.14.08.2017 Lölöhöwa Lolohowa Lölöwa'u Lolowa'u Nias Selatan
12.14.08.2015 Lölömoyo, Lölöwa'u Lolomoyo Lölöwa'u Lolowa'u Nias Selatan
12.14.08.2016 Lölöwa'u, Lölöwa'u Lolowau Lölöwa'u Lolowa'u Nias Selatan
12.14.08.2048 Nituwuböhö Nituwu Boho Lölöwa'u Lolowa'u Nias Selatan
12.14.08.2044 Samiri Samiri Lölöwa'u Lolowa'u Nias Selatan
12.14.08.2022 Sisarahili'ekholo Sisarahili Ekholo Lölöwa'u Lolowa'u Nias Selatan
12.14.08.2030 Tuhegafoa, Lölöwa'u Tuhegafoa Lölöwa'u Lolowa'u Nias Selatan
12.14.32.2010 Bawömaenamölö Bawomaenamolo Luahagundre Maniamölö Luahagundre Maniamolo Nias Selatan
12.14.32.2002 Botohilisalo'o Botohilisalo'o Luahagundre Maniamölö Luahagundre Maniamolo Nias Selatan
12.14.32.2007 Botohilisilambo Botohili Silambo Luahagundre Maniamölö Luahagundre Maniamolo Nias Selatan
12.14.32.2008 Botohilisorake Botohili Sorake Luahagundre Maniamölö Luahagundre Maniamolo Nias Selatan
12.14.32.2001 Botohilitanö Botohilitano Luahagundre Maniamölö Luahagundre Maniamolo Nias Selatan
12.14.32.2005 Hili'amaetaniha Hiliamaetaniha Luahagundre Maniamölö Luahagundre Maniamolo Nias Selatan
12.14.32.2009 Hilimaenamölö Hilimaenamolo Luahagundre Maniamölö Luahagundre Maniamolo Nias Selatan
12.14.32.2003 Lagundri Lagundri Luahagundre Maniamölö Luahagundre Maniamolo Nias Selatan
12.14.32.2004 Orahilifa'omasi Orahili Faomasi Luahagundre Maniamölö Luahagundre Maniamolo Nias Selatan
12.14.32.2006 Sondrege'asi Sondregeasi Luahagundre Maniamölö Luahagundre Maniamolo Nias Selatan
12.14.10.2002 Bawögosali Bawogosali Maniamölö Maniamolo Nias Selatan
12.14.10.2015 Bawöhösi Maniamölö Bawohosi Maniamolo Maniamölö Maniamolo Nias Selatan
12.14.10.2016 Bawösaodanö Bawosaodano Maniamölö Maniamolo Nias Selatan
12.14.10.2008 Bonia Hilisimaetanö Bonia Hilisimaetano Maniamölö Maniamolo Nias Selatan
12.14.10.2011 Eho Hilisimaetanö Eho Hilisimaetano Maniamölö Maniamolo Nias Selatan
12.14.10.2010 Fa'omasi Hilisimaetanö Faomasi Hilisimaetano Maniamölö Maniamolo Nias Selatan
12.14.10.2013 Hili'aurifa Hilisimaetanö Hiliaurifa Hilisimaetano Maniamölö Maniamolo Nias Selatan
12.14.10.2003 Hilifalawu, Maniamölö Hilifalawu Maniamölö Maniamolo Nias Selatan
12.14.10.2001 Hilisimaetanö, Maniamölö Hilisimaetano Maniamölö Maniamolo Nias Selatan
12.14.10.2006 Idalajaya Hilisimaetanö Idala Jaya Hilisimaetano Maniamölö Maniamolo Nias Selatan
12.14.10.2009 Ndraso Hilisimaetanö Ndraso Hilisimaetano Maniamölö Maniamolo Nias Selatan
12.14.10.2007 Pekan Hilisimaetanö Pekan Hilisimaetano Maniamölö Maniamolo Nias Selatan
12.14.10.2005 Samadaya Hilisimaetanö Samadaya Hilisimaetano Maniamölö Maniamolo Nias Selatan
12.14.10.2012 Soto'ö Hilisimaetanö Soto'o Hilisimaetano Maniamölö Maniamolo Nias Selatan
12.14.13.2004 Bawölahusa Bawolahusa Mazinö Mazino Nias Selatan
12.14.13.2011 Bawölahusa Dolidoli Bawolahusa Doli-doli Mazinö Mazino Nias Selatan
12.14.13.2009 Hilifondrege Hilizoroilaŵa Hilifondrege Hilizoroilawa Mazinö Mazino Nias Selatan
12.14.13.2008 Hililaza Hilinawalö Mazinö Hililaza Hilinawalo Mazino Mazinö Mazino Nias Selatan
12.14.13.2002 Hilinawalö Mazinö Hilinawalo Mazino Mazinö Mazino Nias Selatan
12.14.13.2001 Hilizalo'otanö Hilizalo'otano Mazinö Mazino Nias Selatan
12.14.13.2006 Hilizalo'otanö Laowö Hilizalo'otano Laowo Mazinö Mazino Nias Selatan
12.14.13.2007 Hilizalo'otanö Larono Hilizalo'otano Larono Mazinö Mazino Nias Selatan
12.14.13.2005 Hilizoroilaŵa Hilizoroi Lawa Mazinö Mazino Nias Selatan
12.14.13.2003 Laŵindra, Mazinö Lawindra Mazinö Mazino Nias Selatan
12.14.13.2010 Lölömboli, Mazinö Lolomboli Mazinö Mazino Nias Selatan
12.14.17.2007 Guigui Guigui Mazö Mazo Nias Selatan
12.14.17.2009 Hilima'ufa Hilima'ufa Mazö Mazo Nias Selatan
12.14.17.2002 Hilimbaruzö, Mazö Hilimbaruzo Mazö Mazo Nias Selatan
12.14.17.2003 Luahandroitö Luahandroito Mazö Mazo Nias Selatan
12.14.17.2005 Orahuahili Orahuahili Mazö Mazo Nias Selatan
12.14.17.2010 Si'öfabanua, Mazö Siofabanua Mazö Mazo Nias Selatan
12.14.17.2013 Tafulu Tafulu Mazö Mazo Nias Selatan
12.14.17.2001 Tetegawa'ai Tetegawa'ai Mazö Mazo Nias Selatan
12.14.17.2011 Tetegawa'ai'ehomo Tetegawa'ai Ehomo Mazö Mazo Nias Selatan
12.14.17.2006 Ulumazö Ulu Mazo Mazö Mazo Nias Selatan
12.14.21.2011 Balöhili'o'ou Balohili O'o'u O'ou O'o'u Nias Selatan
12.14.21.2004 Bawösalo'o Bawöluo Bawosalo'o Bawoluo O'ou O'o'u Nias Selatan
12.14.21.2009 Hili'orudua, O'ou Hiliorudua O'ou O'o'u Nias Selatan
12.14.21.2002 Hilimböwö, O'ou Hilimbowo O'ou O'o'u Nias Selatan
12.14.21.2005 Hilimbuasi, O'ou Hilimbuasi O'ou O'o'u Nias Selatan
12.14.21.2001 Hilinamazihönö Hilinamazihono O'ou O'o'u Nias Selatan
12.14.21.2010 Hilinamazihönö Mo'ale Hilinamazihono Moale O'ou O'o'u Nias Selatan
12.14.21.2007 Lölömaya Lolomaya O'ou O'o'u Nias Selatan
12.14.21.2003 Simandraölö, O'ou Simandraolo O'ou O'o'u Nias Selatan
12.14.21.2006 Simandraölö'o'ou Simandraolo O'o'u O'ou O'o'u Nias Selatan
12.14.21.2008 Sukamaju, O'ou Suka Maju O'ou O'o'u Nias Selatan
12.14.22.2001 Fadoro'eŵo Fadoro Ewo Onohazumba Onohazumba Nias Selatan
12.14.22.2010 Helefanikha, Onohazumba Helefanikha Onohazumba Onohazumba Nias Selatan
12.14.22.2007 Hiliweto, Onohazumba Hiliweto Onohazumba Onohazumba Nias Selatan
12.14.22.2003 La'usö Lauso Onohazumba Onohazumba Nias Selatan
12.14.22.2006 Onohazumba Onohazumba Onohazumba Onohazumba Nias Selatan
12.14.22.2008 Orahili Huruna Orahili Huruna Onohazumba Onohazumba Nias Selatan
12.14.22.2004 Sisarahili Oyo Sisarahili Oyo Onohazumba Onohazumba Nias Selatan
12.14.22.2005 Sisobahili Huruna Sisobahili Huruna Onohazumba Onohazumba Nias Selatan
12.14.22.2002 Soroma'asi Soroma'asi Onohazumba Onohazumba Nias Selatan
12.14.22.2009 Tetehösi, Onohazumba Tetehosi Onohazumba Onohazumba Nias Selatan
12.14.33.2007 Hili'alitösa'ua Hilialito Saua Onolalu Onolalu Nias Selatan
12.14.33.2005 Hili'onaha Hilionaha Onolalu Onolalu Nias Selatan
12.14.33.2001 Hilifalagö Hilifalago Onolalu Onolalu Nias Selatan
12.14.33.2009 Hilifalagöraya Hilifalago Raya Onolalu Onolalu Nias Selatan
12.14.33.2004 Hilifarono Hilifarono Onolalu Onolalu Nias Selatan
12.14.33.2006 Hilikara, Onolalu Hilikara Onolalu Onolalu Nias Selatan
12.14.33.2002 Hilimondregeraya Hilimondregeraya Onolalu Onolalu Nias Selatan
12.14.33.2003 Hilinamöza'ua Hilinamozaua Onolalu Onolalu Nias Selatan
12.14.33.2008 Hilinamöza'uaraya Hilinamozaua Raya Onolalu Onolalu Nias Selatan
12.14.33.2010 Hilisanekhehösi Hilisanekhehosi Onolalu Onolalu Nias Selatan
12.14.05.2027 Balögia Balogia Pulau-Pulau Batu Pulau-Pulau Batu Nias Selatan
12.14.05.2007 Baruyulasara Baruyu Lasara Pulau-Pulau Batu Pulau-Pulau Batu Nias Selatan
12.14.05.2003 Bawö'amahelatö Bawo'amahelato Pulau-Pulau Batu Pulau-Pulau Batu Nias Selatan
12.14.05.2004 Bawö'omasi'ö Bawo'omasio Pulau-Pulau Batu Pulau-Pulau Batu Nias Selatan
12.14.05.2002 Bawödobara, Pulau-Pulau Batu Bawodobara Pulau-Pulau Batu Pulau-Pulau Batu Nias Selatan
12.14.05.2006 Hili'amaodula Hiliamaodula Pulau-Pulau Batu Pulau-Pulau Batu Nias Selatan
12.14.05.2001 Hili'otalua, Pulau-Pulau Batu Hiliotalua Pulau-Pulau Batu Pulau-Pulau Batu Nias Selatan
12.14.05.2041 Koto Koto Pulau-Pulau Batu Pulau-Pulau Batu Nias Selatan
12.14.05.2029 Lasondre Lasonde Pulau-Pulau Batu Pulau-Pulau Batu Nias Selatan
12.14.05.2005 Loboi Loboi Pulau-Pulau Batu Pulau-Pulau Batu Nias Selatan
12.14.05.2048 Onaya Onaya Pulau-Pulau Batu Pulau-Pulau Batu Nias Selatan
12.14.05.2054 Orahili, Pulau-Pulau Batu Orahili Pulau-Pulau Batu Pulau-Pulau Batu Nias Selatan
12.14.05.1046 Pasar Pulau Tello Pasar Pulau Tello Pulau-Pulau Batu Pulau-Pulau Batu Nias Selatan
12.14.05.2009 Raparapa Melayu Rapa-rapa Melayu Pulau-Pulau Batu Pulau-Pulau Batu Nias Selatan
12.14.05.2051 Sebua'asi Sebuasi Pulau-Pulau Batu Pulau-Pulau Batu Nias Selatan
12.14.05.2011 Si'öfa'ewali, Pulau-Pulau Batu Siofa Ewali Pulau-Pulau Batu Pulau-Pulau Batu Nias Selatan
12.14.05.2014 Sidua'ewali Sidua Ewali Pulau-Pulau Batu Pulau-Pulau Batu Nias Selatan
12.14.05.2008 Sifitu'ewali Sifitu Ewali Pulau-Pulau Batu Pulau-Pulau Batu Nias Selatan
12.14.05.2013 Silima'ewali Silima Ewali Pulau-Pulau Batu Pulau-Pulau Batu Nias Selatan
12.14.05.2012 Simaluaya Simaluaya Pulau-Pulau Batu Pulau-Pulau Batu Nias Selatan
12.14.05.2010 Sinauru Sinauru Pulau-Pulau Batu Pulau-Pulau Batu Nias Selatan
12.14.05.2049 Sisarahili, Pulau-Pulau Batu Sisarahili Pulau-Pulau Batu Pulau-Pulau Batu Nias Selatan
12.14.29.2007 Bawölawindra Bawolawindra Pulau-Pulau Batu Barat Pulau-Pulau Batu Barat Nias Selatan
12.14.29.2004 Bawösitöra Bawositora Pulau-Pulau Batu Barat Pulau-Pulau Batu Barat Nias Selatan
12.14.29.2005 Bintuang Bintuang Pulau-Pulau Batu Barat Pulau-Pulau Batu Barat Nias Selatan
12.14.29.2001 Fuge Fuge Pulau-Pulau Batu Barat Pulau-Pulau Batu Barat Nias Selatan
12.14.29.2008 Hayo, Pulau-Pulau Batu Barat Hayo Pulau-Pulau Batu Barat Pulau-Pulau Batu Barat Nias Selatan
12.14.29.2009 Hilizamörögötanö Hilizamorogotano Pulau-Pulau Batu Barat Pulau-Pulau Batu Barat Nias Selatan
12.14.29.2002 Luaha'idanöpono Luaha Idano Pono Pulau-Pulau Batu Barat Pulau-Pulau Batu Barat Nias Selatan
12.14.29.2006 Sibaranun Sibaranun Pulau-Pulau Batu Barat Pulau-Pulau Batu Barat Nias Selatan
12.14.29.2003 Sigese Sigese Pulau-Pulau Batu Barat Pulau-Pulau Batu Barat Nias Selatan
12.14.16.2007 Adam Adam Pulau-Pulau Batu Timur Pulau-Pulau Batu Timur Nias Selatan
12.14.16.2005 Bais Bais Pulau-Pulau Batu Timur Pulau-Pulau Batu Timur Nias Selatan
12.14.16.2009 Baisbaru Bais Baru Pulau-Pulau Batu Timur Pulau-Pulau Batu Timur Nias Selatan
12.14.16.2008 Labara Labara Pulau-Pulau Batu Timur Pulau-Pulau Batu Timur Nias Selatan
12.14.16.2002 Labuhanbazau Labuhan Bazau Pulau-Pulau Batu Timur Pulau-Pulau Batu Timur Nias Selatan
12.14.16.2001 Labuhanhiu Labuhan Hiu Pulau-Pulau Batu Timur Pulau-Pulau Batu Timur Nias Selatan
12.14.16.2003 Labuhanrima Labuhan Rima Pulau-Pulau Batu Timur Pulau-Pulau Batu Timur Nias Selatan
12.14.16.2010 Labuhanrimabaru Labuhan Rima Baru Pulau-Pulau Batu Timur Pulau-Pulau Batu Timur Nias Selatan
12.14.16.2004 Lambak Lambak Pulau-Pulau Batu Timur Pulau-Pulau Batu Timur Nias Selatan
12.14.16.2006 Mahanglabara Mahang Labara Pulau-Pulau Batu Timur Pulau-Pulau Batu Timur Nias Selatan
12.14.30.2011 Afore Afore Gobo Pulau-Pulau Batu Utara Pulau-Pulau Batu Utara Nias Selatan
12.14.30.2006 Balebale Bale-bale Pulau-Pulau Batu Utara Pulau-Pulau Batu Utara Nias Selatan
12.14.30.2012 Balebalesibohou Bale-bale Sibohou Pulau-Pulau Batu Utara Pulau-Pulau Batu Utara Nias Selatan
12.14.30.2004 Limobiang Limo Biang Pulau-Pulau Batu Utara Pulau-Pulau Batu Utara Nias Selatan
12.14.30.2009 Maritbaru Marit Baru Pulau-Pulau Batu Utara Pulau-Pulau Batu Utara Nias Selatan
12.14.30.2010 Mazinö Lorang Majino Lorang Pulau-Pulau Batu Utara Pulau-Pulau Batu Utara Nias Selatan
12.14.30.2005 Memong Memong Pulau-Pulau Batu Utara Pulau-Pulau Batu Utara Nias Selatan
12.14.30.2001 Si'öfabanua Lorang Siofa Banua Lorang Pulau-Pulau Batu Utara Pulau-Pulau Batu Utara Nias Selatan
12.14.30.2002 Silimabanua Marit Silima Banua Marit Pulau-Pulau Batu Utara Pulau-Pulau Batu Utara Nias Selatan
12.14.30.2007 Teluklimo Teluk Limo Pulau-Pulau Batu Utara Pulau-Pulau Batu Utara Nias Selatan
12.14.30.2008 Ŵaŵa Wawa Pulau-Pulau Batu Utara Pulau-Pulau Batu Utara Nias Selatan
12.14.30.2003 Ziabiang Zia Biang Pulau-Pulau Batu Utara Pulau-Pulau Batu Utara Nias Selatan
12.14.25.2002 Hilidohöna Hilidohona Sidua'öri Siduaori Nias Selatan
12.14.25.2003 Hililaora Hililaora Sidua'öri Siduaori Nias Selatan
12.14.25.2006 Hilisao'ötö Hilisao'oto Sidua'öri Siduaori Nias Selatan
12.14.25.2008 Hilizanuwö Hilizanuwo Sidua'öri Siduaori Nias Selatan
12.14.25.2009 Hoya, Sidua'öri Hoya Sidua'öri Siduaori Nias Selatan
12.14.25.2001 Mondrowe Mondrowe Sidua'öri Siduaori Nias Selatan
12.14.25.2010 Na'ai Na'ai Sidua'öri Siduaori Nias Selatan
12.14.25.2011 Olanöri, Sidua'öri Olanori Sidua'öri Siduaori Nias Selatan
12.14.25.2007 Taluzusua Taluzusua Sidua'öri Siduaori Nias Selatan
12.14.25.2004 Ulu'idanöduo Uluidanoduo Sidua'öri Siduaori Nias Selatan
12.14.25.2005 Umbusohahau Umbu Sohahau Sidua'öri Siduaori Nias Selatan
12.14.28.2001 Gobo Gobo Simuk Simuk Nias Selatan
12.14.28.2005 Gobobaru Gobo Baru Simuk Simuk Nias Selatan
12.14.28.2004 Gondia Gondia Simuk Simuk Nias Selatan
12.14.28.2003 Ma'ufa Maufa Simuk Simuk Nias Selatan
12.14.28.2002 Silina Silina Simuk Simuk Nias Selatan
12.14.28.2006 Silinabaru Silina Baru Simuk Simuk Nias Selatan
12.14.26.2009 Fanedanu, Somambaŵa Fanedanu Somambaŵa Somambawa Nias Selatan
12.14.26.2012 Gabungantasua Gabungan Tasua Somambaŵa Somambawa Nias Selatan
12.14.26.2007 Golambanua II Golambanua II Somambaŵa Somambawa Nias Selatan
12.14.26.2013 Hili'alaŵa, Somambaŵa Hilialawa Somambaŵa Somambawa Nias Selatan
12.14.26.2010 Hili'orahuatasua Hiliorahua Tasua Somambaŵa Somambawa Nias Selatan
12.14.26.2005 Mehaga Mehaga Somambaŵa Somambawa Nias Selatan
12.14.26.2008 Oladanö, Somambaŵa Oladano Somambaŵa Somambawa Nias Selatan
12.14.26.2001 Sifitubanua Sifitubanua Somambaŵa Somambawa Nias Selatan
12.14.26.2006 Sihare'ö, Somambaŵa Sihare'o Somambaŵa Somambawa Nias Selatan
12.14.26.2004 Silimabanua, Somambaŵa Silima Banua Somambaŵa Somambawa Nias Selatan
12.14.26.2014 Sinarsusua Sinar Susua Somambaŵa Somambawa Nias Selatan
12.14.26.2003 Sitölubanua, Somambaŵa Sitolu Banua Somambaŵa Somambawa Nias Selatan
12.14.26.2002 Siŵalubanua, Somambaŵa Siwalu Banua Somambaŵa Somambawa Nias Selatan
12.14.26.2011 Somambaŵa Somambawa Somambaŵa Somambawa Nias Selatan
12.14.09.2014 Bintangbaru Bintang Baru Susua Susua Nias Selatan
12.14.09.2012 Daodaozanuwö Dao-dao Zanuwo Susua Susua Nias Selatan
12.14.09.2018 Hili'adulosoi Hiliadulosoi Susua Susua Nias Selatan
12.14.09.2003 Hili'ana'a Susua Hiliana'a Susua Susua Susua Nias Selatan
12.14.09.2004 Hili'orahua Hiliorahua Susua Susua Nias Selatan
12.14.09.2013 Hili'orudua, Susua Hiliorudua Susua Susua Nias Selatan
12.14.09.2009 Hilidanaya'ö Hilidanayao Susua Susua Nias Selatan
12.14.09.2005 Hilimboe Hilimboe Susua Susua Nias Selatan
12.14.09.2006 Hilimbohö Hilimboho Susua Susua Nias Selatan
12.14.09.2017 Hilisibohou Hilisibohou Susua Susua Nias Selatan
12.14.09.2015 Hilitobara, Susua Hilitobara Susua Susua Susua Nias Selatan
12.14.09.2008 Hiliwaebu, Susua Hiliwaebu Susua Susua Nias Selatan
12.14.09.2010 Hilizamurugö Hilizamurugo Susua Susua Nias Selatan
12.14.09.2002 Orahili Susua Orahili Susua Susua Susua Nias Selatan
12.14.09.2019 Orahiliboe Orahili Bo'e Susua Susua Nias Selatan
12.14.09.2016 Orahua Uluzoi Orahua Uluzoi Susua Susua Nias Selatan
12.14.09.2001 Sifalagö Susua Sifalago Susua Susua Susua Nias Selatan
12.14.09.2011 Sisobahili, Susua Sisobahili Susua Susua Nias Selatan
12.14.31.2001 Baluta Baluta Tanahmasa Tanah Masa Nias Selatan
12.14.31.2009 Bawö'analitasaeru Bawo Analita Saeru Tanahmasa Tanah Masa Nias Selatan
12.14.31.2003 Bawö'ofuloa Bawo Ofuloa Tanahmasa Tanah Masa Nias Selatan
12.14.31.2005 Bawö'orudua Bawo Orudua Tanahmasa Tanah Masa Nias Selatan
12.14.31.2002 Ehobaluta Eho Baluta Tanahmasa Tanah Masa Nias Selatan
12.14.31.2004 Halebaluta Hale Baluta Tanahmasa Tanah Masa Nias Selatan
12.14.31.2012 Hili'omasi'ö Hiliomasio Tanahmasa Tanah Masa Nias Selatan
12.14.31.2011 Hiligehosogawu Hiligeho Sogawu Tanahmasa Tanah Masa Nias Selatan
12.14.31.2006 Jeke Jeke Tanahmasa Tanah Masa Nias Selatan
12.14.31.2007 Makole Makole Tanahmasa Tanah Masa Nias Selatan
12.14.31.2010 Saerumelayu Saeru Melayu Tanahmasa Tanah Masa Nias Selatan
12.14.31.2008 Sifauru'asi Sifauruasi Tanahmasa Tanah Masa Nias Selatan
12.14.06.2023 Bawödobara, Telukdalam Bawodobara Telukdalam Teluk Dalam Nias Selatan
12.14.06.2024 Bawölowalani Bawolowalani Telukdalam Teluk Dalam Nias Selatan
12.14.06.2009 Bawönifaoso, Telukdalam Bawonifaoso Telukdalam Teluk Dalam Nias Selatan
12.14.06.2010 Bawöza'ua Bawozaua Telukdalam Teluk Dalam Nias Selatan
12.14.06.2040 Hili'amuri Hiliamuri Telukdalam Teluk Dalam Nias Selatan
12.14.06.2042 Hili'ana'a Hiliana'a Telukdalam Teluk Dalam Nias Selatan
12.14.06.2011 Hiliganöwö Hiliganowo Telukdalam Teluk Dalam Nias Selatan
12.14.06.2044 Hiliganöwösa'ua Ganowo Saua Telukdalam Teluk Dalam Nias Selatan
12.14.06.2043 Hiliganöwösalo'o Hiliganowo Salo'o Telukdalam Teluk Dalam Nias Selatan
12.14.06.2006 Hiligeho Hiligeho Telukdalam Teluk Dalam Nias Selatan
12.14.06.2046 Hililaza, Telukdalam Hililaza Telukdalam Teluk Dalam Nias Selatan
12.14.06.2025 Hilisao'otoniha Hilisao'otoniha Telukdalam Teluk Dalam Nias Selatan
12.14.06.2026 Hilisondrekha Hilisondrekha Telukdalam Teluk Dalam Nias Selatan
12.14.06.2007 Hilitobara, Telukdalam Hilitobara Telukdalam Teluk Dalam Nias Selatan
12.14.06.2045 Nanöŵa Nanowa Telukdalam Teluk Dalam Nias Selatan
12.14.06.1008 Pasar Telukdalam Pasar Teluk Dalam Telukdalam Teluk Dalam Nias Selatan
12.14.12.2004 Bawöganöwö Bawoganowo Toma Toma Nias Selatan
12.14.12.2005 Hili'alaŵa, Toma Hili'alawa Toma Toma Nias Selatan
12.14.12.2003 Hili'amaetaluo Hiliamaetaluo Toma Toma Nias Selatan
12.14.12.2011 Hili'asi Hiliasi Toma Toma Nias Selatan
12.14.12.2007 Hilimagari Hilimagari Toma Toma Nias Selatan
12.14.12.2002 Hilinamöniha Hilinamoniha Toma Toma Nias Selatan
12.14.12.2006 Hilindrasoniha Hilindrasoniha Toma Toma Nias Selatan
12.14.12.2012 Hilindrasoraya Hilindraso Raya Toma Toma Nias Selatan
12.14.12.2001 Hilisatarö Hilisataro Toma Toma Nias Selatan
12.14.12.2014 Hilisatarö Ehosofayo Hilisataro Eho Sofayo Toma Toma Nias Selatan
12.14.12.2009 Hilisatarögeŵa Hilisataro Gewa Toma Toma Nias Selatan
12.14.12.2013 Hilisatarönandisa Hilisataro Nandisa Toma Toma Nias Selatan
12.14.12.2008 Hilisataröraya Hilisataro Raya Toma Toma Nias Selatan
12.14.12.2010 Hilisörömi, Toma Hilisoromi Toma Toma Nias Selatan
12.14.34.2008 Damai Damai Ulu'idanötae Ulu Idanotae Nias Selatan
12.14.34.2004 Daodaozanuwö Idanötae Dao-dao Zanuwo Idano Tae Ulu'idanötae Ulu Idanotae Nias Selatan
12.14.34.2001 Fanedanu, Ulu'idanötae Fanedanu Ulu'idanötae Ulu Idanotae Nias Selatan
12.14.34.2002 Fanedanusibohou Fanedanu Sibohou Ulu'idanötae Ulu Idanotae Nias Selatan
12.14.34.2007 Hili'alo'oa Hilialo'oa Ulu'idanötae Ulu Idanotae Nias Selatan
12.14.34.2003 Lawalawaluo Idanötae Lawa-lawa Luo Idanotae Ulu'idanötae Ulu Idanotae Nias Selatan
12.14.34.2009 Lölözukhu Lolozukhu Ulu'idanötae Ulu Idanotae Nias Selatan
12.14.34.2010 Silimabanua, Ulu'idanötae Silima Banua Umbunasi Ulu'idanötae Ulu Idanotae Nias Selatan
12.14.34.2011 Sindrölö Sindrolo Ulu'idanötae Ulu Idanotae Nias Selatan
12.14.34.2006 Sisarahili'eŵo Sisarahili Ewo Ulu'idanötae Ulu Idanotae Nias Selatan
12.14.34.2005 Sisiŵa'ewali Sisiwa Ewali Ulu'idanötae Ulu Idanotae Nias Selatan
12.14.19.2012 Ambukha I Ambukha I Ulunoyo Ulunoyo Nias Selatan
12.14.19.2004 Amorosa Amorosa Ulunoyo Ulunoyo Nias Selatan
12.14.19.2011 Bawölölömatua Bawo Lolomatua Ulunoyo Ulunoyo Nias Selatan
12.14.19.2006 Böröwösi Borowosi Ulunoyo Ulunoyo Nias Selatan
12.14.19.2010 Hilifakhe Hilifakhe Ulunoyo Ulunoyo Nias Selatan
12.14.19.2007 Hilimaera, Ulunoyo Hilimaera Ulunoyo Ulunoyo Nias Selatan
12.14.19.2003 Hiliwaebu, Ulunoyo Hiliwaebu Ulunoyo Ulunoyo Nias Selatan
12.14.19.2009 Lölö'ana'a, Ulunoyo Loloana'a Ulunoyo Ulunoyo Nias Selatan
12.14.19.2005 Marao Marao Ulunoyo Ulunoyo Nias Selatan
12.14.19.2002 Orahili'ulunoyo Orahili Ulunoyo Ulunoyo Ulunoyo Nias Selatan
12.14.19.2013 Puncaklölömatua Puncak Lolomatua Ulunoyo Ulunoyo Nias Selatan
12.14.19.2001 Sambulu Sambulu Ulunoyo Ulunoyo Nias Selatan
12.14.19.2008 Sukamaju, Ulunoyo Suka Maju Ulunoyo Ulunoyo Nias Selatan
12.14.24.2009 Amandraya, Ulususua Amandraya Ulususua Ulususua Nias Selatan
12.14.24.2010 Fo'ikhufondrakö Foikhu Fondrako Ulususua Ulususua Nias Selatan
12.14.24.2001 Fondraköraya Fondrakoraya Ulususua Ulususua Nias Selatan
12.14.24.2007 Hilinifaoso Hilinifaoso Ulususua Ulususua Nias Selatan
12.14.24.2011 Hiliwösi Hiliwosi Ulususua Ulususua Nias Selatan
12.14.24.2005 Lahusa Susua Lahusa Susua Ulususua Ulususua Nias Selatan
12.14.24.2012 Orahili Fondrakö Orahili Fondrako Ulususua Ulususua Nias Selatan
12.14.24.2002 Oruduasibohou Orudua Sibohou Ulususua Ulususua Nias Selatan
12.14.24.2006 Rambaramba Ramba-ramba Ulususua Ulususua Nias Selatan
12.14.24.2008 Sifaoro'asi, Ulususua Sifaoroasi Ulususua Ulususua Nias Selatan
12.14.24.2003 Sisarahili Susua Sisarahili Susua Ulususua Ulususua Nias Selatan
12.14.24.2004 Susua Susua Ulususua Ulususua Nias Selatan
12.14.14.2006 Ambukha, Umbunasi Ambukha Umbunasi Umbunasi Nias Selatan
12.14.14.2005 Balöhilimola Balohili Mola Umbunasi Umbunasi Nias Selatan
12.14.14.2009 Fo'ikhugaga Foikhugaga Umbunasi Umbunasi Nias Selatan
12.14.14.2004 Hili'usö, Umbunasi Hiliuso Umbunasi Umbunasi Nias Selatan
12.14.14.2008 Hilibadalu, Umbunasi Hilibadalu Umbunasi Umbunasi Nias Selatan
12.14.14.2001 Laŵindra, Umbunasi Lawindra Umbunasi Umbunasi Nias Selatan
12.14.14.2011 Orahilimola Orahili Mola Umbunasi Umbunasi Nias Selatan
12.14.14.2010 Orlin Orlin Umbunasi Umbunasi Nias Selatan
12.14.14.2003 Sifaoro'asimola Sifaoro'asi Mola Umbunasi Umbunasi Nias Selatan
12.14.14.2007 Tobualö Tobualo Umbunasi Umbunasi Nias Selatan
12.14.14.2012 Umbunasi Umbunasi Umbunasi Umbunasi Nias SelatanUmbuSunting

Khai-khai baeroSunting