Wikipedia:Desa ba Kabupaten Nias Utara

Nitöngöni Sunting

 1. Oguna'ö gangolita andre (töi ba Li Niha) ba wanura töi desa bakha ba Wikipedia
 2. Na so dombua ma töra döi desa si fagölö:
  • töi andrö tobali nahia ba wanura oi döi desa andrö, faigi duma-dumania desa Silimabanua.
  • töi desa tobali: töi desa, töi kecamatan. Duma-dumania: Silimabanua, Hiliduho. Silimabanua no töi desa, Hiliduho töi kecamatan.
 3. Itaria fabö'ö lala wanura töi desa ba Permendagri ba ba BPS. Lala nitöröda:
  • Oguna'ö döi ba Permendagri tobali dane-dane fatua lö la'atulö'ö tobali faudu ba Li Niha
  • Na (molo'ö famatimbada) so zifasala wanura ba Permendagri, ta'o'ö BPS.
  • Awena töi da'a tafaudugö ba Li Niha
 4. Asese lö fagölö (konsisten) Peremendagri/BPS ba wanura töi (nifasahe ma zui nifasafi). Itaria Silimabanua ba itaria gö Silima Banua. Börö da'ö:
  • Ta'o'ö lala wamasahe ma zui wamasafi Permendagri. Ba hiza
  • Heza lö fagölö (konsisten) Peremendagri ma zui BPS, mufasahe wanura töi desa andrö ba Li Niha (simane Silimabanua andrö yaŵa). Ba hiza
  • Mufasafi wanura töi desa ma kecamatan andrö na töinia no fangorudugö döi dombua mbanua. Duma-dumania: Kecamatan Luahagundre Maniamölö. Luahagundre tesura fasahe, ba hiza Luahagundre tefasafi moroi ba Maniamölö.
  • Heza tola, ta'odödögö wamasahe wanura töi mbanua.


Desa (Li Niha) Kecamatan (Li Niha) Desa (BPS) Desa (Permendagri) Kecamatan (Indonesia)
Afulu Kecamatan Afulu Afulu Afulu
Faekhuna'a Kecamatan Afulu Faekhunaa Faekhuna'a Afulu
Harewakhe Kecamatan Afulu Harewakhe Afulu
Lauru Fadoro Kecamatan Afulu Lauru Fadoro Afulu
Lauru I Afulu Kecamatan Afulu Lauru I Afulu Lauru I Afulu
Lauru Lahewa Kecamatan Afulu Lauru Lahewa Afulu
Ombölata Afulu Kecamatan Afulu Ombolata Afulu Afulu
Sifaoro'asi, Afulu Kecamatan Afulu Sifaoroasi Sifaoro'asi Afulu
Sisobahili, Afulu Kecamatan Afulu Sisobahili Afulu
Anaoma, Alasa Kecamatan Alasa Anaoma Alasa
Banuasibohou I Kecamatan Alasa Banua Sibohou I Alasa
Banuasibohou II Kecamatan Alasa Banua Sibohou II Alasa
Bitaya Kecamatan Alasa Bitaya Alasa
Dahana Alasa Kecamatan Alasa Dahana Alasa Alasa
Dahana Tugala'oyo Kecamatan Alasa Dahana Tugalaoyo Dahana Tugala Oyo Alasa
Fulölö Kecamatan Alasa Fulolo Alasa
Hiligawöni Kecamatan Alasa Hiligawoni Alasa
Hilisebua Siŵalubanua Kecamatan Alasa Hilisebua Siwalubanua Alasa
Lahemboho Kecamatan Alasa Lahemboho Alasa
Lölö'ana'a, Alasa Kecamatan Alasa Loloanaa Loloana'a Alasa
Ombölata, Alasa Kecamatan Alasa Ombolata Alasa
Ononamölö Alasa Kecamatan Alasa Ononamolo Alasa Alasa
Ononamölö Tumula Kecamatan Alasa Ononamolo Tumula Alasa
Siwawö, Alasa Kecamatan Alasa Siwawo Alasa
Banuasibohou III Kecamatan Alasa Talumuzöi Banua Sibohou III Alasa Talumuzoi
Harefanaese Kecamatan Alasa Talumuzöi Harefanaese Alasa Talumuzoi
Hilimböwö Kare Kecamatan Alasa Talumuzöi Hilimbowo Kare Alasa Talumuzoi
Hilina'a, Alasa Talumuzöi Kecamatan Alasa Talumuzöi Hilina'a Alasa Talumuzoi
Laehuwa Kecamatan Alasa Talumuzöi Laehuwa Alasa Talumuzoi
Mazingö, Alasa Talumuzöi Kecamatan Alasa Talumuzöi Mazingo Alasa Talumuzoi
Afia, Lahewa Kecamatan Lahewa Afia Lahewa
Balefadoro Tuho Kecamatan Lahewa Balefadoro Tuho Lahewa
Fadoro Hilihambaŵa Kecamatan Lahewa Fadoro Hilihambawa Lahewa
Fadoro Hilimböwö Kecamatan Lahewa Fadoro Hilimbowo Lahewa
Fadoro Sitölu Hili Kecamatan Lahewa Fadoro Sitolu Hili Lahewa
Hiligawölö Kecamatan Lahewa Hili Gawolo Hiligawolo Lahewa
Hiligodu Hoya Kecamatan Lahewa Hili Goduhoya Hiligodu Hoya Lahewa
Hilihati Kecamatan Lahewa Hili Hati Hilihati Lahewa
Hilina'a, Lahewa Kecamatan Lahewa Hilina A Hilina'a Lahewa
Hilizukhu Kecamatan Lahewa Hilizukhu Lahewa
Holi, Lahewa Kecamatan Lahewa Holi Lahewa
Iraono Lase, Lahewa Kecamatan Lahewa Iraono Lase Lahewa
Lasara, Lahewa Kecamatan Lahewa Lasara Lahewa
Marafala Kecamatan Lahewa Marafala Lahewa
Mo'awö, Lahewa Kecamatan Lahewa Moawo Lahewa
Ombölata, Lahewa Kecamatan Lahewa Ombolata Lahewa
Onozalukhu Kecamatan Lahewa Onozalukhu Lahewa
Pasar Lahewa Kecamatan Lahewa Pasar Lahewa Lahewa
Sifaoro'asi, Lahewa Kecamatan Lahewa Sifaoroasi Sifaoro'asi Lahewa
Sihene'asi Kecamatan Lahewa Siheneasi Sihene'asi Lahewa
Sitölubanua, Lahewa Kecamatan Lahewa Sitolu Banua Sitolubanua Lahewa
Laowöwaga Kecamatan Lahewa Timur Laowowaga Lahewa Timur
Lukhu Lase Kecamatan Lahewa Timur Lukhulase Lukhu Lase Lahewa Timur
Meafu Kecamatan Lahewa Timur Meafu Lahewa Timur
Muzöi Kecamatan Lahewa Timur Muzoi Lahewa Timur
Tefa'ö Kecamatan Lahewa Timur Tefao Tefa'o Lahewa Timur
Tetehösi Sorowi Kecamatan Lahewa Timur Tetehosi Sorowi Lahewa Timur
Tugala Lauru Kecamatan Lahewa Timur Tugala Lauru Lahewa Timur
Baho Kecamatan Lotu Baho Lotu
Dahadanö Kecamatan Lotu Dahadano Lotu
Fadoro Fulölö Kecamatan Lotu Fadoro Fulolo Lotu
Hilidundra Kecamatan Lotu Hilidundra Lotu
Hiligeo Afia Kecamatan Lotu Hiligeo Afia Lotu
Hiligodu, Lotu Kecamatan Lotu Hiligodu Lotu
Laŵira I Kecamatan Lotu Lawira I Lotu
Laŵira II Kecamatan Lotu Lawira II Lotu
Laŵira Satua Kecamatan Lotu Lawira Satua Lotu
Lölöfaoso, Lotu Kecamatan Lotu Lolofaoso Lotu
Lölömboli, Lotu Kecamatan Lotu Lolomboli Lotu
Lombuza'ua Kecamatan Lotu Lombuzaua Lombuza'ua Lotu
Maziaya Kecamatan Lotu Maziaya Lotu
Banua Sibohou Kecamatan Namöhalu Esiŵa Banua Sibohou Namohalu Esiwa
Berua Kecamatan Namöhalu Esiŵa Berua Namohalu Esiwa
Dahana Hiligodu Kecamatan Namöhalu Esiŵa Dahana Hiligodu Namohalu Esiwa
Esiŵa Kecamatan Namöhalu Esiŵa Esiwa Namohalu Esiwa
Hilibanua Kecamatan Namöhalu Esiŵa Hilibanua Namohalu Esiwa
Lasara, Namöhalu Esiŵa Kecamatan Namöhalu Esiŵa Lasara Namohalu Esiwa
Namöhalu Kecamatan Namöhalu Esiŵa Namohalu Namohalu Esiwa
Orahili, Namöhalu Esiŵa Kecamatan Namöhalu Esiŵa Orahili Namohalu Esiwa
Sisarabahili Kecamatan Namöhalu Esiŵa Sisarabahili Sisarahili Namohalu Esiwa
Sisobahili, Namöhalu Esiŵa Kecamatan Namöhalu Esiŵa Sisobahili Namohalu Esiwa
Tuhenakhe I Kecamatan Namöhalu Esiŵa Tuhenakhe I Namohalu Esiwa
Hiliduruŵa Kecamatan Sawö Hiliduruwa Sawo
Lasara Sawö Kecamatan Sawö Lasara Sawo Sawo
Ombölata Sawö Kecamatan Sawö Ombolata Sawo Sawo
Onozitoli Sawö Kecamatan Sawö Onozitoli Sawo Sawo
Sanawuyu Kecamatan Sawö Sanawuyu Sawo
Sawö Kecamatan Sawö Sawo Sawo
Seriwau Kecamatan Sawö Seriwau Seriwa'u Sawo
Sifahandro Kecamatan Sawö Sifahandro Sawo
Sisarahili Teluk Siabang Kecamatan Sawö Sisarahili Teluk Siabang Sawo
Teluk Bengkuang Kecamatan Sawö Teluk Bengkuang Sawo
Botombawö Kecamatan Sitölu'öri Botombawo Sitölu'öri
Fulölö Salo'o Kecamatan Sitölu'öri Fulolo Salo'o Sitölu'öri
Hilimbösi Kecamatan Sitölu'öri Hilimbosi Sitölu'öri
Hilisalo'o, Sitölu'öri Kecamatan Sitölu'öri Hilisaloo Hilisalo'o Sitölu'öri
Tetehösi Maziaya Kecamatan Sitölu'öri Tetehosi Maziaya Sitölu'öri
Umbubalödanö Kecamatan Sitölu'öri Umbubalodano Sitölu'öri
Botona Ai Kecamatan Tugala Oyo Botona Ai Tugala Oyo
Fabaliŵa Oyo Kecamatan Tugala Oyo Fabaliwa Oyo Tugala Oyo
Gunung Tua Kecamatan Tugala Oyo Gunung Tua Tugala Oyo
Harefa Kecamatan Tugala Oyo Harefa Tugala Oyo
Humene Sihene'asi Kecamatan Tugala Oyo Humene Siheneasi Tugala Oyo
Ononazara Kecamatan Tugala Oyo Ononazara Tugala Oyo
Siwawö, Tugala Oyo Kecamatan Tugala Oyo Siwawo Tugala Oyo
Te'olo Kecamatan Tugala Oyo Teolo Tugala Oyo
Alo'oa Kecamatan Tuhemberua Alo'oa Tuhemberua
Banuagea Kecamatan Tuhemberua Banuagea Banua Gea Tuhemberua
Botolakha Kecamatan Tuhemberua Botolakha Tuhemberua
Fino Kecamatan Tuhemberua Fino Tuhemberua
La'aya Kecamatan Tuhemberua La'aya Tuhemberua
Ladara Kecamatan Tuhemberua Ladara Tuhemberua
Si'öfabanua, Tuhemberua Kecamatan Tuhemberua Siofa Banua Tuhemberua
Silimabanua, Tuhemberua Kecamatan Tuhemberua Silima Banua Tuhemberua


Khai-khai baero Sunting