Wikipedia:Desa ba Kota Gunungsitoli

NitöngöniSunting

 1. Oguna'ö gangolita andre (töi ba Li Niha) ba wanura töi desa bakha ba Wikipedia
 2. Na so dombua ma töra döi desa si fagölö:
  • töi andrö tobali nahia ba wanura oi döi desa andrö, faigi duma-dumania desa Silimabanua.
  • töi desa tobali: töi desa, töi kecamatan. Duma-dumania: Silimabanua, Hiliduho. Silimabanua no töi desa, Hiliduho töi kecamatan.
 3. Itaria fabö'ö lala wanura töi desa ba Permendagri ba ba BPS. Lala nitöröda:
  • Oguna'ö döi ba Permendagri tobali dane-dane fatua lö la'atulö'ö tobali faudu ba Li Niha
  • Na (molo'ö famatimbada) so zifasala wanura ba Permendagri, ta'o'ö BPS.
  • Awena töi da'a tafaudugö ba Li Niha
 4. Asese lö fagölö (konsisten) Peremendagri/BPS ba wanura töi (nifasahe ma zui nifasafi). Itaria Silimabanua ba itaria gö Silima Banua. Börö da'ö:
  • Ta'o'ö lala wamasahe ma zui wamasafi Permendagri. Ba hiza
  • Heza lö fagölö (konsisten) Peremendagri ma zui BPS, mufasahe wanura töi desa andrö ba Li Niha (simane Silimabanua andrö yaŵa). Ba hiza
  • Mufasafi wanura töi desa ma kecamatan andrö na töinia no fangorudugö döi dombua mbanua. Duma-dumania: Kecamatan Luahagundre Maniamölö. Luahagundre tesura fasahe, ba hiza Luahagundre tefasafi moroi ba Maniamölö.
  • Heza tola, ta'odödögö wamasahe wanura töi mbanua.


Kode Desa (Nias) Desa (Kemendagri) Kecamatan (Nias) Kecamatan (Kemendagri) Kabupaten
12.78.01.2001 Bawödesölö, Gunungsitoli Bawodesolo Gunungsitoli Gunungsitoli Gunungsitoli
12.78.01.2002 Boyo Boyo Gunungsitoli Gunungsitoli Gunungsitoli
12.78.01.2003 Dahadanö Gawugawu Dahadano Gawu-Gawu Gunungsitoli Gunungsitoli Gunungsitoli
12.78.01.2004 Dahana Tabaloho Dahadano Tabaloho Gunungsitoli Gunungsitoli Gunungsitoli
12.78.01.2005 Fadorolasara Fadoro Lasara Gunungsitoli Gunungsitoli Gunungsitoli
12.78.01.2006 Hilihao Hilihao Gunungsitoli Gunungsitoli Gunungsitoli
12.78.01.2007 Hilimbaruzö, Gunungsitoli Hilimbaruzo Gunungsitoli Gunungsitoli Gunungsitoli
12.78.01.2008 Hilina'a, Gunungsitoli Hilina'a Gunungsitoli Gunungsitoli Gunungsitoli
12.78.01.1032 Ilir Ilir Gunungsitoli Gunungsitoli Gunungsitoli
12.78.01.2009 Iraonogeba, Gunungsitoli Iraonogeba Gunungsitoli Gunungsitoli Gunungsitoli
12.78.01.2010 Lasarabahili, Gunungsitoli Lasara Bahili Gunungsitoli Gunungsitoli Gunungsitoli
12.78.01.2011 Lölöwönu Niko'otanö Lolowonu Niko'otano Gunungsitoli Gunungsitoli Gunungsitoli
12.78.01.2013 Madolaoli Madolaoli Gunungsitoli Gunungsitoli Gunungsitoli
12.78.01.2012 Madula Madula Gunungsitoli Gunungsitoli Gunungsitoli
12.78.01.2015 Miga Miga Gunungsitoli Gunungsitoli Gunungsitoli
12.78.01.2016 Mo'awö, Gunungsitoli Mo'awo Gunungsitoli Gunungsitoli Gunungsitoli
12.78.01.2014 Mudik Mudik Gunungsitoli Gunungsitoli Gunungsitoli
12.78.01.2017 Ombölata'ulu Ombolata Ulu Gunungsitoli Gunungsitoli Gunungsitoli
12.78.01.2018 Onowaembo, Gunungsitoli Onowaembo Gunungsitoli Gunungsitoli Gunungsitoli
12.78.01.2019 Onozitoli Olora Onozitoli Olora Gunungsitoli Gunungsitoli Gunungsitoli
12.78.01.2020 Onozitoli Sifaoro'asi Onozitoli Sifaoroasi Gunungsitoli Gunungsitoli Gunungsitoli
12.78.01.1030 Pasar Gunungsitoli Pasar Gunungsitoli Gunungsitoli Gunungsitoli Gunungsitoli
12.78.01.2021 Saewe, Gunungsitoli Saewe Gunungsitoli Gunungsitoli Gunungsitoli
12.78.01.1031 Saombö Saombo Gunungsitoli Gunungsitoli Gunungsitoli
12.78.01.2022 Sifalaete Tabaloho Sifalaete Tabaloho Gunungsitoli Gunungsitoli Gunungsitoli
12.78.01.2023 Sifalaete'ulu Sifalaete Ulu Gunungsitoli Gunungsitoli Gunungsitoli
12.78.01.2024 Sihare'ö II Tabaloho Sihare'o II Tabaloho Gunungsitoli Gunungsitoli Gunungsitoli
12.78.01.2025 Simandraölö, Gunungsitoli Simandraolo Gunungsitoli Gunungsitoli Gunungsitoli
12.78.01.2026 Sisarahiligamo Sisarahiligamo Gunungsitoli Gunungsitoli Gunungsitoli
12.78.01.2027 Sisarahili Sisambualahe Sisarahili Sisambualahe Gunungsitoli Gunungsitoli Gunungsitoli
12.78.01.2028 Sisobahili Tabaloho Sisobahili Tabaloho Gunungsitoli Gunungsitoli Gunungsitoli
12.78.01.2029 Tuhemberua'ulu Tuhemberua Ulu Gunungsitoli Gunungsitoli Gunungsitoli
12.78.05.2006 Fadoro Hilimböwö, Gunungsitoli Alo'oa Fadoro Hilimbowo Gunungsitoli Alo'oa Gunungsitoli Alo'oa Gunungsitoli
12.78.05.2007 Fadoroyöu Fadoro You Gunungsitoli Alo'oa Gunungsitoli Alo'oa Gunungsitoli
12.78.05.2003 Iraonolase, Gunungsitoli Alo'oa Iraonolase Gunungsitoli Alo'oa Gunungsitoli Alo'oa Gunungsitoli
12.78.05.2008 Lölölaŵa Lololawa Gunungsitoli Alo'oa Gunungsitoli Alo'oa Gunungsitoli
12.78.05.2001 Nazalöu Alo'oa Nazalou Alo'oa Gunungsitoli Alo'oa Gunungsitoli Alo'oa Gunungsitoli
12.78.05.2009 Nazalöu Lölöwua Nazalou Lolowua Gunungsitoli Alo'oa Gunungsitoli Alo'oa Gunungsitoli
12.78.05.2002 Niko'otanödao Niko'otano Dao Gunungsitoli Alo'oa Gunungsitoli Alo'oa Gunungsitoli
12.78.05.2004 Orahili Tanöse'ö Orahili Tanose'o Gunungsitoli Alo'oa Gunungsitoli Alo'oa Gunungsitoli
12.78.05.2005 Tarakhaini Tarakhaini Gunungsitoli Alo'oa Gunungsitoli Alo'oa Gunungsitoli
12.78.06.2004 Gada Gada Gunungsitoli Barat Gunungsitoli Barat Gunungsitoli
12.78.06.2007 Hilinakhe Hilinakhe Gunungsitoli Barat Gunungsitoli Barat Gunungsitoli
12.78.06.2005 Lölömoyo Tuhemberua Lolomoyo Tuhemberua Gunungsitoli Barat Gunungsitoli Barat Gunungsitoli
12.78.06.2009 Ononamölö II Lot Ononamolo II Lot Gunungsitoli Barat Gunungsitoli Barat Gunungsitoli
12.78.06.2008 Onozikhö Onozikho Gunungsitoli Barat Gunungsitoli Barat Gunungsitoli
12.78.06.2003 Orahili Tumöri Orahili Tumori Gunungsitoli Barat Gunungsitoli Barat Gunungsitoli
12.78.06.2006 Sihare'ö Siŵahili Sihare'o Siwahili Gunungsitoli Barat Gunungsitoli Barat Gunungsitoli
12.78.06.2002 Tumöri Balöhili Tumori Balohili Gunungsitoli Barat Gunungsitoli Barat Gunungsitoli
12.78.06.2001 Tumöri, Gunungsitoli Barat Tumori Gunungsitoli Barat Gunungsitoli Barat Gunungsitoli
12.78.04.2018 Awa'ai Awa'ai Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli
12.78.04.2004 Bawödesölö, Gunungsitoli Idanoi Bawodesolo Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli
12.78.04.2012 Binaka Binaka Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli
12.78.04.2003 Dahana, Gunungsitoli Idanoi Dahana Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli
12.78.04.2020 Fadoro, Gunungsitoli Idanoi Fadoro Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli
12.78.04.2011 Foa Fowa Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli
12.78.04.2009 Helefanikha, Gunungsitoli Idanoi Helefanikha Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli
12.78.04.2017 Hilihambaŵa Hilihambawa Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli
12.78.04.2002 Hilimbawödesölö Hilimbawodesolo Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli
12.78.04.2022 Hilimböwö Idanoi Hilimbowo Idanoi Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli
12.78.04.2021 Hiliweto Idanoi Hiliweto Idanoi Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli
12.78.04.2007 Humene Humene Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli
12.78.04.2013 Idanötae Idanotae Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli
12.78.04.2019 Lewuöguru Idanoi Lewuoguru Idanoi Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli
12.78.04.2015 Lölö'ana'a Idanoi Lolo'ana'a Idanoi Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli
12.78.04.2024 Ombölata, Gunungsitoli Idanoi Ombolata Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli
12.78.04.2023 Onowaembo, Gunungsitoli Idanoi Onowaembo Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli
12.78.04.2025 Samasi Samasi Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli
12.78.04.2001 Sifalaete Sifalaete Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli
12.78.04.2006 Simanaere Simanaere Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli
12.78.04.2016 Siŵalubanua I Siwalubanua I Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli
12.78.04.2008 Siŵalubanua II Siwalubanua II Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli
12.78.04.2010 Tetehösi I Tetehosi I Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli
12.78.04.2014 Tetehösi II Tetehosi II Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli
12.78.04.2005 Tuhegeo I Tuhegeo I Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli
12.78.04.2026 Tuhegeo II Tuhegeo II Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli Idanoi Gunungsitoli
12.78.02.2003 Faekhu Faekhu Gunungsitoli Selatan Gunungsitoli Selatan Gunungsitoli
12.78.02.2002 Fodo Fodo Gunungsitoli Selatan Gunungsitoli Selatan Gunungsitoli
12.78.02.2011 Hiligara Hiligara Gunungsitoli Selatan Gunungsitoli Selatan Gunungsitoli
12.78.02.2014 Hiligodu Ombölata Hiligodu Ombolata Gunungsitoli Selatan Gunungsitoli Selatan Gunungsitoli
12.78.02.2004 Lölöfaoso Tabaloho Lolofaoso Tabaloho Gunungsitoli Selatan Gunungsitoli Selatan Gunungsitoli
12.78.02.2008 Lölölakha Lololakha Gunungsitoli Selatan Gunungsitoli Selatan Gunungsitoli
12.78.02.2005 Lölömboli, Gunungsitoli Selatan Lolomboli Gunungsitoli Selatan Gunungsitoli Selatan Gunungsitoli
12.78.02.2012 Luahalaraga Luahalaraga Gunungsitoli Selatan Gunungsitoli Selatan Gunungsitoli
12.78.02.2006 Mazingö Tabaloho Mazingo Tabaloho Gunungsitoli Selatan Gunungsitoli Selatan Gunungsitoli
12.78.02.2010 Ombölata Simenari Ombolata Simenari Gunungsitoli Selatan Gunungsitoli Selatan Gunungsitoli
12.78.02.2001 Ononamölö I Lot Ononamolo I Lot Gunungsitoli Selatan Gunungsitoli Selatan Gunungsitoli
12.78.02.2007 Onozitoli Tabaloho Onozitoli Tabaloho Gunungsitoli Selatan Gunungsitoli Selatan Gunungsitoli
12.78.02.2009 Sihare'ö I Tabaloho Sihare'o I Tabaloho Gunungsitoli Selatan Gunungsitoli Selatan Gunungsitoli
12.78.02.2013 Sisobahili II Tanöse'ö Sisobahili II Tanose'o Gunungsitoli Selatan Gunungsitoli Selatan Gunungsitoli
12.78.02.2015 Tetehösi Ombölata Tetehosi Ombolata Gunungsitoli Selatan Gunungsitoli Selatan Gunungsitoli
12.78.03.2001 Afia, Gunungsitoli Utara Afia Gunungsitoli Utara Gunungsitoli Utara Gunungsitoli
12.78.03.2007 Gawugawubo'usö Gawu-Gawu Bo'uso Gunungsitoli Utara Gunungsitoli Utara Gunungsitoli
12.78.03.2006 Hambaŵa, Gunungsitoli Utara Hambawa Gunungsitoli Utara Gunungsitoli Utara Gunungsitoli
12.78.03.2010 Hiligodu'ulu Hiligodu Ulu Gunungsitoli Utara Gunungsitoli Utara Gunungsitoli
12.78.03.2009 Hilimböwö'olora Hilimbowo Olora Gunungsitoli Utara Gunungsitoli Utara Gunungsitoli
12.78.03.2003 Lasarasowu Lasara Sowu Gunungsitoli Utara Gunungsitoli Utara Gunungsitoli
12.78.03.2002 Lölö'ana'a Lölömoyo Lolo'ana'a Lolomoyo Gunungsitoli Utara Gunungsitoli Utara Gunungsitoli
12.78.03.2008 Olora Olora Gunungsitoli Utara Gunungsitoli Utara Gunungsitoli
12.78.03.2004 Telukbelukar Telukbelukar Gunungsitoli Utara Gunungsitoli Utara Gunungsitoli
12.78.03.2005 Tetehösi'afia Tetehosi Afia Gunungsitoli Utara Gunungsitoli Utara GunungsitoliUmbuSunting

Khai-khai baeroSunting