Wikipedia:Sawena alua/2021 03

Da'a zalua ba mbawa si tölu:

  • 10 Maret: I'etu'ö Pengadilan Tinggi Malaysia wa tola la'oguna'ö niha Keriso wehede "Allah" ba wanötöi Lowalangi. Molo'ö samatörö Malaysia, ha niha Islam zi tola mangoguna'ö fehede Allah. Börö da'ö me ndröfi 2008 oi lataha mbuku-buku agama ba CD okhöta Jill Ireland. Aefa da'ö i'ohe Jill Ireland kasus andre ba pengadilan. Me no 13 fakhe awena aetu kasus andre (moroi khö BBC).
  • 5 Maret: Möi manörö Paus Fransiskus ba Irak. Mahemolunia möi göi ia ba danö Ur, tanö si tumbu Aberahamo. Aefa da'ö möi ia falukha khö Ayatollah Sistani, högö ndra Muslim Shiah, ba wamatunö fa'atulö ba gotalua ndra solo'ö agama Islam ba agama Kristen (moroi khö BBC).