Wikipedia:Sawena alua/2021 04

Angolifa zalua ba mbaŵa si Öfa döfi 2021

  1. Luo Sinaya, 12 mbawa si 4, 2021, tebörötaigö Wamoni (Ramadhan) ba agama Ndrawa
  2. Ngawawa sofangöna fana (KKB) ba Papua, lahötöi lafeta'u niha, latunu zekola.
  3. Fo'urusi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) ihalö famareta moroi ba Yayasan Harapan Kita molo'ö Angetula Presiden Numero 19 Döfi 2021 sifakhai ba wo'urusi TMII.
  4. Famalua owasa Döfi Sibohou, Thingyan, ba Myanmar la'oguna'ö ira ono mbanua Myanmar ba wo'uduni zaradadu solau kudeta.