Fanolo:Manura sura si sökhi

Ono Niha lö si fabö'ö moroi ba niha bö'ö, simane niha moroi ba soi bö'ö. So zonekhe, so zilö mame'e tödönia ba wamahaö, ba so göi ha moguna khönia ni'ila nia. Ba ginötö si sökhi iada'a, oi fagohi dödö niha ba wamalua sisökhi ba mbanua nia. Hiza no so naha si sökhi silö erege dödö niha simöi ba wuka ba wanura surania ba gu'ö. Sifagohe tanga ba wamazökhi fefu lala wehede irege dania li niha andre, tobali sambua lala li sitola so ba wuka bakha ba gu'ö. Sanura ba Wikipedia Li Niha, ya'ira ono niha somasi mororogö li niha, ena'ö lö taya ba gotalua wa'atedou wangi'ila niha.

Hare wanura bada'a bulö'ö

Oya sibai hare ni söndra nono niha moroi ba Wikipedia ba wame'era naha si sökhi khö Li Niha ena'ö simane li soi tanö bö'ö sino so ba gu'ö. Hare si'oföna sibai, no tola lafo'ösi ngawua li ba naha sino lahenagö ira wikipedia. Ngawua li da'ö ba tola te'alui ia ba gu'ö naso zangalui eluaha ngawua wehede. Baero wikipedia, so göi gangorudua naha ngawua wehede ya'ia da'ö, wiktionary, ma ba li Indonesia latötöi ia : Kamus. Da'a oi hare, melö sa'ae ifaso dozi sanura bada'a ba wangahaogö angorudua wehede andre ba mbuku, hiza i fefu bakha ba gu'ö sitola la'alui niha ba ginötö salio sibai. No möi famahatö ba fangalio ba ndraono sibohou ebua situmbu ba danö wangarato ba wangalui eluaha ngawua wehede li niha. Aefa da'ö, manura ba wikipedia andre, tola tobali lohe-lohe ba zanura buku ba naha bö'ö, ba fefu nisura ba da'a no so gumbunia tenga ha asala lasura ia, irege möi fa'asökhi ba niha sombaso.

Lö la okosi naha bulö'ö

Ba Wikipedia, no lahenagö naha ba zomasi möi zanura ba da'a. Lö i'okosi dozi angowuloa somasi fao ba khönia. Na niha samösa zangaohögö fuka, ha'uga manö ya'i da'ö, na ba da'a ma'ifu lö mobai hada'ia. Baero lö mamake okosi, ba Wikipedia, kayo gumbu nisura, ba so ginötö ba niha bö'ö ba wanohugö sino labörötaigö wanura niha bö'ö. Ba fefu manö zanura ba nisura ba wikipedia, lö mamake okosi hada-hada'ia.

Sohalöŵö ba gu'ö ebua bulö'ö

Ba Wikipedia, ebua naha wo aturai ma ba wofasao ngawalö zalua ba naha Wikipedia sofeta misa ba zangoguna'ö ya'ia ma ba li hagöri lawaö server ba li Indonesia peladen, Moroi ba da'ö, ya'ira sanura ba gangowuloa li niha no tola oya lasura nisurara me ebua naha ba wikipedia. Na banaha tanö bö'ö, lö zilö la sewa naha da'ö ba zokhö naha, Da'a ni'andröra saohagölö ya'ira siso ba gangowuloa li niha.

Li Niha ba Wikipedia bulö'ö

Ba Wikipedia, Li Niha no sambua waö-waö li nifaehagö Wikipedia ba niha ba zisagörö ulidanö. No oya zino sa'ae mamoto moroi ba zosou'a (inkubator) ba so nasa zilö samoto, ba manötöna fefu zanura moroi ba gangowuloa li niha ena'ö alio mamoto. Na lafaigi, hewisa waö-waö wanura ba da'a, simane li niha no oya sibai zo'amböta. Ba ni'andrö saohagölö, wikipedia so khönia nifotöi sura famobörö (tulisan rintisan). Börö wa'ambö fanga'i ba koda ma ba wanura angowuloa me mböröta ba wame'e bakha ba gu'ö, irege ma'ökhö lö tesöndra na ta'alui ia ba wuka ba gu'ö. Hiza, nisura ndra sanura moroi ba gangowuloa li niha, sitobali dane-dane ba wanura ba ziso föna irege sura sangoguna'ö li niha andre, no tola so ia ba wikipedia, sitola lasöndra niha sangalui.

Amena hino wanura bulö'ö

Fefu gangolifa nisura ba Wikipedia Li Niha, oi samena, börö me ngawalö zalua ba danö niha, ba gotalua nono mbanua, lö mufazaewe ba gu'ö, börö fa'aso gu'ö andre lö ara sibai göi nasa, ba ba danö niha ambö sanura nasa ba gu'ö, börö da'ö simane ba wikipidea li bö'ö göi ma ba wikipedia li Indonesia, so nifotöi fanura famobörö (tulisan rintisan), da'a ni'andrö saohagölö ndra sanura ba wikipedia (kontributor) me tola lasura ngawalö waö-waö zalua ba danö niha, he moroi ba huo-huo ndra satua, he ba wahuhuosa ba gu'ö ba ginötö iada'a, tola tobali famörögö turia danö niha sitola la baso niha ni fazaewe ba wikipedia.

So ziso khai-khai bulö'ö

Nano atö la sura ba gu'ö ba wuka simöi niha sato, ba tola lahalö ira sanura hada'ia ba khai-khai da'ö irege nisurara andrö sambua sura simöi gohe-gohe ba zangalui ba ziso miföna. Da'a no sambua amakhoita ni fazaewe wikipedia, irege ni sura ba wakipedia fefu oi sura sitola lafarisayoi niha sombaso ba tola tobali gohe-gohe ba ngawalö nisurara he ba gu'ö zui, ba he göi simöi baero sitola la kaluakö ma la seta ba printer me abe'e dödö niha ba gohe-gohe siso. Ba silö khai-khai nasa, ba simane sino lafa'ema moroi yaŵa, oi halöŵö zanura da'ö ba wobörötaigö ba wama'anö ya'ia ba naha sino la henagö.

Moguna sibai wamahaö gofu haniha manö ira, me famahaö andrö ba no sitobali tolo-tolo ba niha sedöna molau hadaia ia. Ba naha wanura Li Niha andre, ba sambua naha da'a fangila amakhoita, ba da'a tefataro dania hadia manö ziso bakha ba gu'ö naha Li Niha, simane hewisa wangalui fehede ma ngawua wehede Li Niha. Ba da'a lafatunö ma labe'e khai-khai sitola la höndrögö niha sondrugi olayama.

Goi-goi bulö'ö

Ba wanura sura ba da'a no la henagö/hönagö naha sitola manolo dozi ndra talifusö sedöna manura, simane siso ba da'a tou :

Manura Sibohou bulö'ö

  1. Ba wangahaogö sura si bohou ae ua ba Golayama
  2. Ba nahia zi so Fa'anö zura si bohou sura högö zura sedöna ösura (Töngöni ena'ö hurufo si'oföna hurufo sebua)
  3. Edöna teboka zandela wanura. Börögö wanura ösi zura. Format wanura ya'ia si lö tola lö'ö tebörögö faoma definisi högö zura ba lasura ia awe'e-we'e. Duma-dumania na högö zura Maulu, ba fobörögö sura simane da'a: Maulu no ...
  4. Na so waosatö bakha ba nösi zura blok ia, ba möi ba Paragraf (faigi menu), awena fili Judul tingkat 2
  5. Na no awai fefu ba höndrögö Mame'e terbit nga'örö. Edöna teboka zandrela wamotokhi.
  6. Sura bakha hadia zura si no usura. Na maulu, ba sura maulu. Na fuka ba fuka.
  7. Höndrögö zui Mame'e terbit nga'örö.
  8. Awai.

Lala Wofawu'a bulö'ö

Nano awa'ai manura, na so zo'ambö ba tola la fuli la'a'azökhi. Lalania, ae ba Golayama, faigi gambara si hulö sörömi, höndrögö ba da'ö, ba sura bakha högö zura nisura mege. Awena höndrögö Alui.

Na no teforoma'ö zura andrö ba höndrögö Bulö'ö'. Edöna teboka dania zandrela editor. A'azökhi ba nönö nösi somasi'ö önönö. Ba na no awai ösura, höndrögö Mame'e terbit zi no tebulö.

Fanura hurufo Li Niha bulö'ö

Fefu hurufo nisurada, simane sito'ölö, so ba wafa wanura ba hape, ma ba keyboard laptop ma Komputer PC. Nalö hadöi atö, ba tola lafaigi ba gambara Ω karakter khusus bawanura hurufo "ö" ma hurufo "ŵ" aefa da'ö böi olifu wo höndrögö Terbitkan perubahan. Aefa da'ö böi olifu, ba wohaogö ma ba wanura sura sibohou, so dombua lala gambara fena bangai wehede : "terbitkan perubahan" gamaudu "beralih penyunting" ya'ia da'ö : penyuntingan visual faoma penyuntingan sumber.