Wikipedia:Lima Duho Nitöngöni

Mu'ali moroi ba Wikipedia li Indonesia. Faigi göi ia ba Li Inggris.

Fefu goi-goi soya ba Wikipedia ba tola nirahugö ia bakha ba zilima dane-dane Wikipedia zilö tola lö'ö ta'ila ba tatöngöni:

1. Wikipedia andre sambua ensiklopedia

 • Wikipedia ya'ia da'ö sambua faosatö ni'otomosi tobali sambua ensiklopedia, he ensiklopedia samarahu fefu ndroto-ndroto moroi ba ensiklopedia umum, ba he göi zi khusus, faoma nisura zifakhai ba zaluano ba zi sambua nahia.
 • Fefu nisura bakha Wikipedia andre lö tola lö'ö mugo'ö fefu goi-goi sino lafakhoi ba tebai musura waya si lö irai alua, si to'ölö tarongo lafatoi hoaks.
 • Wikipedia andre göi tenga nahia wotura'ö söndra, ma manutunö ngawalö nirasoida, si no erai tatörö. Tenga göi nahia wada'aŵasa. Eluahania, Wikipedia tenga nahia duria si asala-noa manö.
 • Wikipedia göi tenga nahia ba wo irö'ö girö-girö “hadia no mi'ila ba” (ma söndra sadogo-sadogo), mendrua ba zifakhai ba Politik, fohöni-höni, fakaeruasa ba demokrasi, mazui sambua buku fanuturu ba gu'ö.
 • Tenga göi nahia wo'owuloi ngawua wehede, tenga naha wanura turia, ma zui owuloa gumbu data. Fefu oi so gola-olania, oi so nahiania zamösana, tola la fairö ira ba proyek wiki taböbö'ö, simane Wiktionary (gowuloa wehede ma kamus), Wikiberita (naha woturiaigö), dan Wikisource (naha gumbu data) molo'ö ma sifaudu ba gangolifa nia zamösana.

2. Wikipedia so'ia ba gotalua, lö aolo ia hezo ilau ia angi, lö abua ia zambuanö.

 • Eluahania, fefu zinura nifaehagöda ba Wikipedia andre tenga ha moroi zi sambua lala wangera-era, moguna sindruhu-ndruhu ta'alui göi zöndra si fabö'ö, so falalaŵa ma zui si faehu moroi ba zöndra andrö. Irege tola tefahela faoma wa'abua. Hewisa afu simanö? Böi olifu ba woturagö hezo ösöndra wangera-ngera da'ö, be'e wangabe'e ba wolaso wa nisurada andre sindruhu, tenga faya-faya. Na simanö, fefu zombaso Wikipedia andre tola sindruhu-ndruhu so wa'aboto ba dödö lala wangera-ngera haniha nisalahini ba nifaehagö si so ba zinura andrö.
 • Moguna aboto ba dödöda, wa fanurasa ba Wikipedia andre tebai tamane sambua lala wangera-ngera ba zi sambua sinura ”no sabölö atulö” ma zui ”da'a zöndra no sabölö sökhi”. Andrö wa lö tola lö'ö tasura fefu gumbu satulö (sino itörö famareso molo'ö goi-goi) si tobali gohe-goheda ba wanura ya'ia, mendrua manö sa'ae na nifatunöda andrö mangöndru fakarasa ba gotalua zato.
 • Na atö alua wa'audusa ma fakarasa börö wa'afaehu wanema'ö hezo zabölö faudu zanandrösa ba mbua gera-era si so ba zinura andrö, abölö sökhi na so gambokhata ba wamalua orahu. Böi olifu be'e wohu (tag) wa so wakarasa ba zinura andre; böi olifu fatunö ba nahia wahuhuosa si no lahenagö fefu zalua. Oguna'ö goi-goi wangatulö'ö si no lafakhoi ba Wikipedia.

3. Fefu zi so ba Wikipedia andre tola mubulö'ö

 • Eluahania, dozi niha si möi bakha ba Wikipedia tola ifalua wobulöni nösi ba zimbua sinura.
 • Fefu nisura ba Wikipedia tefa'aso barö GNU Izin Dokumentasi Bebas (GNU Free Documentation License (GFDL) ba dozi niha tola ifazaewe ba zato ma ikhaigö pranalanya molo'ö goi-goi si no lahonogöi.
 • Moguna sibai ta'erönusi wa dozi niha, gofu haniha manö, tola ibulö'ö nösi zinurada, ba da'ö no tebai taba'agö. Börö da'ö tola manö zinurada labulö'ö, ba lafazaewe hezo manö molo'ö ba zoguna gowuloa niha.
 • Andrö böi öfairö hadia manö mbua danga niha bö'ö si so tana womböi (hak cipta) ma bua danga si so lisensi silö faudu ba GFDL.

4. So goi-goi warange ba Wikipedia

 • Dozi zangoguna'ö Wikipedia faoma mamosumange awö, heŵa'ae lö fao dödöda ba danöbö'ö. Böi lau hadia manö zitetutu ba dödö niha bö'ö.
 • Tebai ta towaini zi samösa niha ma tafazaewe mbua gera-erania.
 • Tufoi beweu bulu lato. Kafui dödöu böi ofönu, hewa'ae so wakarasa ba wofareso sinurada. Lö guna ero so nibulöni tafuli zui tafangawuli furi, moguna wamatunö, na tola milau monganga afo ua irege tesendra wahasara dödö. Ia da'e no so 505.050 zinura ba Wikipedia Li Niha si tobali bolo wakhalö khöda, data'ofösi, ta'adölö'ö zabila, ba sakalitö, yawa zabölö wahasara dödö, ami li moroi ba gö.
 • Datamane, fefu nilau nawöda oi sindruhu, andrö simanö göi ita, datalau ba zindruhu. Tema'ö danöbö'ö. Aoho noro nilului wahea aoho noro nilului waoso. Alisi khöda tafadaya-daya hulu khöda tafaewolo-wolo.

5. Böi onoro tödö fefu goi-goi

 • Lö goi-goi ma fondrakö tanö bö'ö ba Wikipedia baero si lima ngawua dane-dane nitöngöni andre.
 • Böi laŵösi ba wo'ofösi, wotafi li, ma ba mamawu'a, mobulöni sinura. Hoda manö! Tanida sebua wa so ba Wikipedia andre, ya'ia ba wo'ofösi fefu hadia nisura. Böi onorosi tödö wa mo'amböta ita ba wobulö'ö ma ba wo'adölö'ö fefu zinura.
 • Lö ofeta adudu Wikipedia andre na so zi fasala nilaumö. Hadia manö nibulu'ömö, ba tola ero inötö tafangawuli furi simane safuria fatua lö mubulö'ö. Hadia manö nisuramö ba oi molahe ba te'irö'ö ofeta gamozua.

Faigi göi Sunting