Kehai ya'a da'ö töi soi ndra niha soroi ba danö Sina ma zui si furugönia moroi ba da'ö. No muzaewe ndra Kehai ba zi sagörö gulidanö. Fa'atora ambö töra 2 milia niha, 20% moroi wa'ato niha ba zi sagörö gulidanö.