Thailand

Thailand ya'ia da'ö no sambua negara ba Asia Tenggara si so ba gotalua Myanmar ba Thailand. Lala wamareta ni'o'ö ba Thailand lafotoi monarki-konstitusional, börö me so khönia samösa razo, ba hiza famatörö razo si lö tola lö'ö molo'ö nifotöi konstitusi, ya'ia da'ö sambua dokumen si tobali dane-dane fefu wamatörö ba zi sambua negara. Ibukotania ya'ia da'ö Bangkok. Sowanua khönia töra-töra niha Thai ba li resmi ni'oguna'ö li Thai göi. Ba negara andre ato niha si fao ba agama Budha.