Wikipedia:Desa ba Kabupaten Nias Barat

NitöngöniSunting

 1. Oguna'ö gangolita andre (töi ba Li Niha) ba wanura töi desa bakha ba Wikipedia
 2. Na so dombua ma töra döi desa si fagölö:
  • töi andrö tobali nahia ba wanura oi döi desa andrö, faigi duma-dumania desa Silimabanua.
  • töi desa tobali: töi desa, töi kecamatan. Duma-dumania: Silimabanua, Hiliduho. Silimabanua no töi desa, Hiliduho töi kecamatan.
 3. Itaria fabö'ö lala wanura töi desa ba Permendagri ba ba BPS. Lala nitöröda:
  • Oguna'ö döi ba Permendagri tobali dane-dane fatua lö la'atulö'ö tobali faudu ba Li Niha
  • Na (molo'ö famatimbada) so zifasala wanura ba Permendagri, ta'o'ö BPS.
  • Awena töi da'a tafaudugö ba Li Niha
 4. Asese lö fagölö (konsisten) Peremendagri/BPS ba wanura töi (nifasahe ma zui nifasafi). Itaria Silimabanua ba itaria gö Silima Banua. Börö da'ö:
  • Ta'o'ö lala wamasahe ma zui wamasafi Permendagri. Ba hiza
  • Heza lö fagölö (konsisten) Peremendagri ma zui BPS, mufasahe wanura töi desa andrö ba Li Niha (simane Silimabanua andrö yaŵa). Ba hiza
  • Mufasafi wanura töi desa ma kecamatan andrö na töinia no fangorudugö döi dombua mbanua. Duma-dumania: Kecamatan Luahagundre Maniamölö. Luahagundre tesura fasahe, ba hiza Luahagundre tefasafi moroi ba Maniamölö.
  • Heza tola, ta'odödögö wamasahe wanura töi mbanua.


Desa (Li Niha) Kecamatan (Li Niha) Desa (BPS) Desa (Permendagri) Kecamatan (Indonesia)
Bawözamaiwö Kecamatan Lahömi Bawozamaiwo Lahömi
Hili'adulo, Lahömi Kecamatan Lahömi Hiliadulo Lahömi
Iraonogaila Kecamatan Lahömi Iraonogaila Lahömi
Lölögundre Kecamatan Lahömi Lologundre Lahömi
Lölöwa'u, Lahömi Kecamatan Lahömi Lolowau Lahömi
Onolimbu Kecamatan Lahömi Onolimbu Lahömi
Onowaembo, Lahömi Kecamatan Lahömi Onowambo Onowaembo Lahömi
Sisobamböwö, Lahömi Kecamatan Lahömi Sisobambowo Lahömi
Sisobaoho, Lahömi Kecamatan Lahömi Sisobaoho Lahömi
Sitölubanua, Lahömi Kecamatan Lahömi Sitolubanua Lahömi
Tigaserangkai Kecamatan Lahömi Tiga Serangkai Tigaserangkai Lahömi
Ambukha, Lölöfitu Moi Kecamatan Lölöfitu Moi Ambukha Lolofitu Moi
Duria Kecamatan Lölöfitu Moi Duria Lolofitu Moi
Hili'usö, Lölöfitu Moi Kecamatan Lölöfitu Moi Hiliuso Lolofitu Moi
Hilimböwö Ma'u Kecamatan Lölöfitu Moi Hilimbowo Mau Lolofitu Moi
Hilimbuasi, Lölöfitu Moi Kecamatan Lölöfitu Moi Hilimbuasi Lolofitu Moi
Lölöfitu Kecamatan Lölöfitu Moi Lolofitu Lolofitu Moi
Sisobawino II Kecamatan Lölöfitu Moi Sisobawino II Lolofitu Moi
Wango Kecamatan Lölöfitu Moi Wango Lolofitu Moi
Doli-doli, Mandrehe Kecamatan Mandrehe Doli-doli Mandrehe
Fadoro, Mandrehe Kecamatan Mandrehe Fadoro Mandrehe
Fadorobahili Kecamatan Mandrehe Fadoro Bahili Mandrehe
Hayo, Mandrehe Kecamatan Mandrehe Hayo Mandrehe
Hiliwalo'o I Kecamatan Mandrehe Hiliwaloo I Mandrehe
Iraonogambo Kecamatan Mandrehe Iraonogambo Mandrehe
Lakhene Kecamatan Mandrehe Lakhene Mandrehe
Lasara Baene Kecamatan Mandrehe Lasara Baene Mandrehe
Lölögolu Kecamatan Mandrehe Lologolu Mandrehe
Lölözirugi Kecamatan Mandrehe Lolozirugi Mandrehe
Siana'a Kecamatan Mandrehe Sianaa Mandrehe
Simae'asi Kecamatan Mandrehe Simaeasi Mandrehe
Sisarahili I Kecamatan Mandrehe Sisarahili I Mandrehe
Sisobamböwö, Mandrehe Kecamatan Mandrehe Sisobambowo Mandrehe
Tetehösi, Mandrehe Kecamatan Mandrehe Tetehosi Mandrehe
Tuhemberua, Mandrehe Kecamatan Mandrehe Tuhemberua Mandrehe
Tuho'öwö, Mandrehe Kecamatan Mandrehe Tuho Owo Tuhoowo Mandrehe
Tumöri, Mandrehe Kecamatan Mandrehe Tumori Mandrehe
Tuwuna Kecamatan Mandrehe Tuwuna Mandrehe
Zuzundrao Kecamatan Mandrehe Zuzundrao Mandrehe
Fadoro Sifulubanua Kecamatan Mandrehe Barat Fadoro Sifulubanua Fadorosifulubanua Mandrehe Barat
Hilidaura Kecamatan Mandrehe Barat Hilidaura Mandrehe Barat
Iraonogeba, Mandrehe Barat Kecamatan Mandrehe Barat Iraonogeba Mandrehe Barat
Lasara Bagawu Kecamatan Mandrehe Barat Lasarabagawu Lasara Bagawu Mandrehe Barat
Lasarafaga Kecamatan Mandrehe Barat Lasarafaga Mandrehe Barat
Lölöhia Kecamatan Mandrehe Barat Lolohia Mandrehe Barat
Mazingö, Mandrehe Barat Kecamatan Mandrehe Barat Mazingo Mandrehe Barat
Onolimbu Raya Kecamatan Mandrehe Barat Onolimbu Raya Mandrehe Barat
Onolimbu Yöu Kecamatan Mandrehe Barat Onolimbu You Mandrehe Barat
Ononamölö III Kecamatan Mandrehe Barat Ononamolo III Mandrehe Barat
Orahili Badalu Kecamatan Mandrehe Barat Orahilibadalu Orahili Badalu Mandrehe Barat
Sisarahili II Kecamatan Mandrehe Barat Sisarahili II Mandrehe Barat
Sisobandrao, Mandrehe Barat Kecamatan Mandrehe Barat Sisobandrao Mandrehe Barat
Sisobaoho, Mandrehe Barat Kecamatan Mandrehe Barat Sisobaoho Mandrehe Barat
Balödanö, Mandrehe Utara Kecamatan Mandrehe Utara Balodano Mandrehe Utara
Hiambanua Kecamatan Mandrehe Utara Hiambanua Mandrehe Utara
Hilimayo Kecamatan Mandrehe Utara Hilimayo Mandrehe Utara
Hilimbaruzö, Mandrehe Utara Kecamatan Mandrehe Utara Hilimbaruzo Mandrehe Utara
Hilimböwö, Mandrehe Utara Kecamatan Mandrehe Utara Hilimbowo Mandrehe Utara
Lahagu Kecamatan Mandrehe Utara Lahagu Mandrehe Utara
Lölömboli, Mandrehe Utara Kecamatan Mandrehe Utara Lolomboli Mandrehe Utara
Ononamölö I Kecamatan Mandrehe Utara Ononamolo I Mandrehe Utara
Ononamölö II Kecamatan Mandrehe Utara Ononamolo II Mandrehe Utara
Sihare'ö, Mandrehe Utara Kecamatan Mandrehe Utara Sihareo Mandrehe Utara
Taraha Kecamatan Mandrehe Utara Taraha Mandrehe Utara
Tarahoso Kecamatan Mandrehe Utara Tarahoso Mandrehe Utara
Gunung Baru Kecamatan Moro'ö Gunung Baru Gunungbaru Moro'o
Hilifadölö, Moro'ö Kecamatan Moro'ö Hilifadolo Moro'o
Hilisörömi, Moro'ö Kecamatan Moro'ö Hilisoromi Moro'o
Hiliwa'ele Kecamatan Moro'ö Hiliwaele Moro'o
Hiliwalo'o II Kecamatan Moro'ö Hiliwaloo II Moro'o
Lasara Bahili Kecamatan Moro'ö Lasara Bahili Moro'o
Onozalukhu Yöu Kecamatan Moro'ö Onozalukhu You Moro'o
Siduahili Kecamatan Moro'ö Siduahili Moro'o
Sitölu'ewali Kecamatan Moro'ö Sitolu Ewali Sitoluewali Moro'o
Sitölubanua Fadoro Kecamatan Moro'ö Sitolubanua Fadoro Moro'o
Balöwondrate Kecamatan Sirombu Balowondrate Sirombu
Bawasawa Kecamatan Sirombu Bawasawa Sirombu
Bawösalo'o Kecamatan Sirombu Bawosaloo Sirombu
Fadoro, Sirombu Kecamatan Sirombu Fadoro Sirombu
Gunungcahaya Kecamatan Sirombu Gunung Cahaya Gunungcahaya Sirombu
Halamona Kecamatan Sirombu Halamona Sirombu
Hanofa Kecamatan Sirombu Hanofa Sirombu
Hilimberuana'a Kecamatan Sirombu Hilimberua Naa Hilimberuanaa Sirombu
Hinako Kecamatan Sirombu Hinako Sirombu
Imana Kecamatan Sirombu Imana Sirombu
Kafo-kafo Kecamatan Sirombu Kafo-kafo Kafo Kafo Sirombu
Lahawa Kecamatan Sirombu Lahawa Sirombu
Lahusa, Sirombu Kecamatan Sirombu Lahusa Sirombu
Ombölata, Sirombu Kecamatan Sirombu Ombolata Sirombu
Orahili, Sirombu Kecamatan Sirombu Orahili Sirombu
Pulau Bogi Kecamatan Sirombu Pulau Bogi Sirombu
Sinene'eto Kecamatan Sirombu Sinene Eto Sineneeto Sirombu
Sirombu Kecamatan Sirombu Sirombu Sirombu
Sisobandrao, Sirombu Kecamatan Sirombu Sisobandrao Sirombu
Tetehösi, Sirombu Kecamatan Sirombu Tetehosi Sirombu
Togide'u Kecamatan Sirombu Togideu Sirombu
Tögimbogi Kecamatan Sirombu Togimbogi Sirombu
Tugala Kecamatan Sirombu Tugala Sirombu
Tugalagawu Kecamatan Sirombu Tugalagawu Tugala Gawu Sirombu
Tuwa-tuwa Kecamatan Sirombu Tuwa-tuwa Tuwa Tuwa Sirombu
Bukit Tinggi Kecamatan Ulu Moro'ö Bukit Tinggi Ulu Moro'o
Hilibadalu, Ulu Moro'ö Kecamatan Ulu Moro'ö Hilibadalu Ulu Moro'o
Hilisangowöla, Ulu Moro'ö Kecamatan Ulu Moro'ö Hilisangawola Ulu Moro'o
Lawelu Kecamatan Ulu Moro'ö Lawelu Ulu Moro'o
Salo'o Kecamatan Ulu Moro'ö Saloo Ulu Moro'o


UmbuSunting

Khai-khai baeroSunting