Wikipedia:Bawagöli zato

Ya'ahowu! No tohare'ö ba Mbawagöli zato. Ba da'a so ngawalö wanuturu solohe ya'ita ba nahia bö'ö bakha ba Wikipedia.


Nahia wame zöndra btn.:

Fafa wanura: